يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 25 فروردين 1398     |     کد : 1419

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظردارد جایگاههای CNG رسالت و 35 متری لاله متعلق به شهرداری تبریز تحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی) که درآخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد به مدت یک سال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظردارد جایگاههای CNG رسالت و 35 متری لاله متعلق به شهرداری تبریز تحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی) که درآخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد  به مدت یک سال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
1- محل های جایگاههای CNG مورد اجاره ونیز مبنای پایه مزایده  وسپرده  هر یک از جایگاهها بشرح ذیل:
1-1-جایگاه CNG  رسالت  واقع  در آخر خیابان رسالت روبروی آرامستان خطیب .
مبلغ پایه  ماهانه 000/000/450 ریال و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/270 ریال .
2-1- جایگاه CNG 35 متری لاله   واقع در روبروی ضلع شمالی کوی لاله .
 مبلغ پایه ماهانه 000/000/650 ریال    و سپرده شرکت در مزایده  مبلغ 000/000/390 ریال .  
2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یک سال شمسی  خواهد بود .
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.
 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمی باشد .
 5-سپرده شرکت درمزایده برای هر یک از جایگاههای CNG طبق فرم شرایط مزایده خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457  وشبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .
6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات بمبلغ 000/000/000/6 ریال (بحروف شش میلیارد ریال) با اعتبار 12 ماه وقابل تمدید بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهدبود که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
7-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده  برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .
8-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت  16 روزتا آخروقت اداری روز دوشنبه مورخ 09/02/1398 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط و بدون سپرده وخارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .
10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعداز ظهرروز سه شنبه مورخ 10/02/1398 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشوندوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .
 
تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودر صورت احراز شرایط و توانائی لازم ، پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید ودرصورت نیازاین مدت با نظر سازمان  به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .
11- پس ازانتخاب برنده مزایده و اخذ تائیدیه از شرکت پخش فرآورده های نفتی ،نتیجه مزایده به برنده مزایده ابلاغ خواهد شد وچنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرار دارد رجوع  واگر او هم ازتاریخ ابلاغ، ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده وی هم ضبط خواهدشد .   
12-کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .
13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت و تجهیزات جایگاهها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762104  واحد امورقراردادها مراجعه نمایند .   
     
                                                                                                                    عادلی سعد آباد 
                                                                                                                 مدیر عامل سازمان
 


PDF چاپ چاپ