يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 27 فروردين 1398     |     کد : 1417

آگهي مزايده عمومي

آگهي مزايده عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز در نظر دارد کلیه تجهیزات و بیسیم های شبکه های رادیویی (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری) تاکسی بیسیم تاکسیرانی و تاکسی بیسیم بانوان متعلق به این سازمان را که مشخصات آنها در اسناد مزایده درج شده است به همراه امتیاز پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی جهت واگذاری به اشخاص حقوقي (شركتهاي تاکسی بی سیم خصوصی فعال و یا شرکتهایی که دارای شرایط کافی برای اخذ مجوز میباشند ) از طريق برگزاي مزايده عمومي با شرايط ذيل واگذار نمايد .

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز در نظر دارد کلیه تجهیزات و بیسیم های شبکه های رادیویی (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری) تاکسی بیسیم تاکسیرانی و تاکسی بیسیم بانوان متعلق به این سازمان را که مشخصات آنها در اسناد مزایده درج شده است به همراه امتیاز پروانه تاسیس و بهره برداری شبکه رادیویی جهت واگذاری به اشخاص حقوقي (شركتهاي تاکسی بی سیم خصوصی فعال و یا شرکتهایی که دارای شرایط کافی برای اخذ مجوز میباشند ) از طريق برگزاي مزايده عمومي با شرايط ذيل واگذار نمايد .
1- تاکسی بی سیم "تاکسیرانی" قیمت پایه 8.500.000.000ریال
2- تاکسی بی سیم "بانوان" قیمت پایه 2.000.000.000ریال
3- مبلغ پيشنهادي بايد نسبت به پايه از حيث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و در پاكت ب تسليم سازمان گردد .
4- محل تسليم پاكت پيشنهادات دبيرخانه سازمان مديريت نظارت بر تاكسيراني شهرداری تبريز می باشد .
5- سپرده شركت در مزايده براي تاکسی بی سیم "تاکسیرانی" مبلغ 425.000.000 ريال ( بحروف چهارصدو بیست و پنج میلیون ريال ) و تاکسی بی سیم "بانوان" مبلغ 100.000.000 ريال ( بحروف یکصد میلیون ريال ) خواهد بود كه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانكي بحساب سپرده 700828626138 سازمان نزد بانك شهر شعبه آزادي تبريز با شناسه ملی 14000303442 و شبا 460610000000700828626138IR  واريز و فيش یا ضمانتنامه بانکی مربوطه ضميمه اسناد مزايده گردد.
6- چنانچه برندگان اول و دوم مزايده برابر مقررات و شرايط مزايده در ظرف مدت یک هفته حاضر به عقد قرارداد واگذاری و نقل و انتقال و تسليم ضمانتنامه نشدند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط ميشود .
7- كميسيون مزايده در قبول و يا رد پيشنهادات ارائه شده مختار است .
8- مهلت قبول ارائه پيشنهادات از تاريخ انتشار آگهي ( تا آخر وقت اداري ، روز دوشنبه مورخ 9/2/98 ميباشد و به پيشنهاداتي كه مبهم ، مخدوش ، مشروط و بدون سپرده و خارج از اين مهلت ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9- پيشنهادات رسيده راس ساعت 30/14 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 9/2/98 در محل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز مفتوح و برندگان مزايده تعيين ميشود و حضور شركت كنندگان در آن بلامانع است .
تبصره : كميسيون مزايده ابتدا پاكت الف شركت كنندگان را كه حاوي اطلاعات شركت كننده و فرم شرايط مزايده و موارد درخواستي سازمان ميباشد مفتوح و بررسي مي نمايد و در صورت احراز شرايط و توانائي لازم پاكت ب ايشان را كه حاوي قيمت پيشنهادي ميباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید در صورت نیاز اين مدت با نظر سازمان به مدت یک هفته ديگر قابل تمديد است .
10- پس از انتخاب برنده مزايده و اخذ تائيديه از سازمان تاکسیرانی ، نتيجه مزايده به برنده مزايده ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز كاري نسبت به انعقاد قرارداد معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مزايده او به نفع سازمان ضبط ميشود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد رجوع و او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز كاري نسبت به انجام مراحل معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او  نیز ضبط ميشود .
11- كليه هزينه هاي آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده ميباشد .
12- برنده مزایده فاقد پروانه رادیویی ، می بایست جهت اخذ پروانه مرتبط راساً با انجام مراحل اداری از سازمانها و ادارات ذیربط و از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام نماید .
13-  بهره برداری که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای مجوز فعالیت میباشد راسا می بایست مطابق مقررات مذکور نسبت به گسترش حوزه فعالیت خود اقدام نماید .
14-ساير شرايط ، در اسناد مزايده مندرج است و به متقاضيان ارائه مي شود .
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس تبريز ، خيابان آزادي، خيابان ملت ، سازمان تاكسيراني واحد دبيرخانه مراجعه نمايند .
محمدحسین اکبرنژاد
سازمان تاكسيراني تبريز
 


PDF چاپ چاپ