شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 18 اسفند 1397     |     کد : 1408

آگهی مزایده

مزایده مغازه های متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو ،حق بهره برداری ورودیه و باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار

سازمـان میادیـن و سامـاندهی مشاغـل شهری شهرداری تبـریز در نظر دارد به استناد مجوزهای 7894/83 تاریخ 97/12/5 ، 7895/83 تاریخ 97/12/5 ، 7893/83 تاریخ 97/12/5 واگذاری حق بهره برداری 5 باب مغازه متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو بمدت یک سال- واگذاری حق بهره برداری ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز بمدت یک سال- واگذاری حق بهره برداری باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز بمدت یک سال- به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی مندرج در اسناد مزایده واگذار نمایـد

 
آگهی مزایده
 
سازمـان میادیـن و سامـاندهی مشاغـل شهری شهرداری تبـریز در نظر دارد به استناد مجوزهای 7894/83 تاریخ 97/12/5 ، 7895/83 تاریخ 97/12/5 ، 7893/83 تاریخ 97/12/5 واگذاری حق بهره برداری 5 باب مغازه متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو بمدت یک سال- واگذاری حق بهره برداری ورودیه میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز بمدت یک سال- واگذاری حق بهره برداری  باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز بمدت یک سال- به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی  مندرج در اسناد مزایده واگذار نمایـد. متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/150.000 ریال به حساب شماره 700788657107 بانک شهر شعبه اطباء در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مزایده در اوقات اداری از پنج شنبه مورخه 97/12/16 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/12/26 به دبیرخانه سازمان  واقع در تبریز – خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک-ساختمان اداری سازمـان مراجعـه نمایند. ضمنـاً متقاضیـان می بایست تا پایـان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/12/26 پاکت های شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد– به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیـات مربوطه در اسنـاد و شرایط مزایـده منـدرج است. ضمنـاً کلیه پاکت ها رأس ساعت 14:30 روز یکشنبه  مورخه 97/12/26 در دفتر مدیـرعامـل سازمـان بازگشایـی خواهد شد. سازمـان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختـار بوده و هزینه های کارشناسی و چاپ برعهده برنـده مزایـده خواهد بود.

 
ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان
میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز
 


آلبوم تصاویرمزایده مغازه های متعلق به سازمان واقع در میدان خشکبار دو ،حق بهره برداری ورودیه و باسکول میدان بزرگ میوه و تره بار

واحد ارجاع دهنده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
PDF چاپ چاپ