شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397     |     کد : 1407

آگهی مزایده

مزایده غرف نیم گز سبزه میدان،کیوسک های گلفروشی، یک باب سالن با کاربری رستوران و یک باب مغازه پشت سالن به متراژ 19/5 متر

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 7646/83 مورخه 97/11/28، 6122/83 مورخه 97/09/13 ، 6217/83 مورخه 97/09/19 هیأت مدیره محترم سازمان حق بهره برداری موقت از منافع 48 باب غرفه نیم گز واقع در سبزه میدان بمدت 2 سال – 4 دستگاه کیوسک گلفروشی بمدت مشخص شده در شرایط و اسناد مزایده یک باب سالن با کاربری رستوران و یک باب مغازه پشت سالن به متراژ 19/5 متر جهت عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک بمدت 3 سال از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی زیر واگذار نمایـد


آگهی مزایده
 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 7646/83 مورخه 97/11/28، 6122/83 مورخه 97/09/13 ، 6217/83 مورخه 97/09/19 هیأت مدیره محترم سازمان حق بهره برداری موقت از منافع 48 باب غرفه نیم گز واقع در سبزه میدان بمدت 2 سال – 4 دستگاه کیوسک گلفروشی بمدت مشخص شده در شرایط و اسناد مزایده یک باب سالن با کاربری رستوران و یک باب مغازه پشت سالن به متراژ 5/19 متر جهت عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک بمدت 3 سال  از طریق برگزاری مزایده عمومی ( کتبی ) به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی  زیر واگذار نمایـد. متقاضیـان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخـذ اسنـاد مزایـده – پس از واریـز مبلغ -/150.000 ریـال به حسـاب شماره 700788657107 بانک شهر شعبه اطباء در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مزایده در اوقات اداری از روز دوشنبه مورخه 97/12/13 تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 97/12/23 به دبیرخانه سازمان  واقع در تبریز – خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 97/12/23 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تأیید یکی از دفاتراسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضـاء، مخـدوش و پیشنهـادهایـی که بعد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصل شود مطلـقاً ترتیب اثـر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهـد شـد – سایـر اطلاعـات و جزئیـات مربوطـه در اسنـاد مزایده مندرج است. ضمنـاً کلیـه پاکتها رأس ساعت 13:30 روز پنج شنبه  مورخه 97/12/23 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های کارشناسی و چاپ برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 
 
                                                                                                    ابراهیم محمدی – مدیرعامل سازمان 
                                                                                                    میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                                         شهرداری تبریز
 


آلبوم تصاویرمزایده غرف نیم گز سبزه میدان،کیوسک های گلفروشی، یک باب سالن با کاربری رستوران و یک باب مغازه پشت سالن به متراژ 19/5 متر

واحد ارجاع دهنده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
PDF چاپ چاپ