چهارشنبه 1 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 2 اسفند 1397     |     کد : 1373

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هئیت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ ابریشم واقع در خیابان امام خمینی – چهارراه شهید بهشتی و دوازده باب انباری واقع در داخل پارکینگ گلستان به آدرس تبریز- سه راه شهید محققی – روبروی پاساژ امت کوچه پاساژ چهل ستون را به شرح جدول ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هئیت مدیره سازمان ، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ ابریشم واقع در خیابان امام خمینی چهارراه شهید بهشتی و دوازده باب انباری واقع در داخل پارکینگ گلستان به آدرس تبریز- سه راه شهید محققی – روبروی پاساژ امت کوچه پاساژ چهل ستون را به شرح جدول ذیل به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
 
ردیف موضوع مزایده ظرفیت پایه مزایده " ماهانه " سپرده شرکت در" مزایده " ریال مدت قرارداد
1 پارکینگ ابریشم وضع موجود -/000/000/175 ريال -/000/000/105 یکسال
2 انباری های پارکینگ گلستان وضع موجود -/000/000/30  ريال -/000/000/18 یکسال
 
 
 
شرایط مزایده :
1- واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به همان میزان به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
2- آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد مزایده از تاریخ انتشار این آگهی لغایت مورخه 13/12/97 روز دوشنبه ساعت 14 می باشد .
3- زمان بازگشایی پیشنهادات : روز دوشنبه مورخه 13/12/97 ساعت 30/14 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود .
4- به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند 2 ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .
5- شرکت هایی مجاز به حضور در مزایده پارکینگ می باشند که موضوع فعالیت پارکینگ داری در اساسنامه مصوب آن شرکت قید شده باشد . در خصوص انباری های پارکینگ گلستان اشخاص حقیقی نیز مجاز به شرکت در مزایده میباشند .
6- واگذاری انباری های پارکینگ گلستان مندرج در ردیف 2 ، به صورت یکجا بوده و مبلغ پایه مزایده برای 12 باب انباری به صورت ماهانه میباشد .
7- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند ، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
8- هزینه انتشار آگهی مزایده  به عهده برنده نهایی خواهد بود .
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادهای سازمان ترافیک واقع در تبریز – میدان دانشسرا – پارکینگ طبقاتی سهند – طبقه سوم مراجعه نمایند .
 
( تاریخ انتشار 2/12/97 )
                                                                                            اصغر آدی بیگ
                                                                                                سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک
 


مدیریت سایت