چهارشنبه 1 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 2 اسفند 1397     |     کد : 1372

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز شماره 76/8616 مورخ 28/ 09/1397 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز شماره 76/8616 مورخ  28/ 09/1397 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
 
ردیف نام
پک/بیلبورد
مساحت تابلوها (مترمربع) مبلغ پایه برای دو سال (ریال) میزان سپرده (ریال)
1  پک7 208 000/000/012/6 310/000/000
2  پک 12 120 000/000/312/3 170/000/000
3  پک 19 120 000/000/160/2 110/000/000
4  پک 26 240 000/000/840/3 200/000/000
5  پک 28 78 000/000/016/2 110/000/000
6  پک 33 12/476 000/000/680/10 550/000/000
 
 
1 ( مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری از پک های فوق ،  24 ماه (دو سال شمسی ) می باشد .
2( سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 700813232181 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3( مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:00  روز یکشنبه مورخ    19/12/1397 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
(5  هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6( نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7( سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید.
 
                                                                      
مدیرعامل سازمان  
علی مدبرخاکنژاد


مدیریت سایت