چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 30 بهمن 1397     |     کد : 1370

آگهی؛

مزایده عمومی (260-97)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت سرقفلی " 1 باب مغازه تجاری " و مالکیت ششدانگ" 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی" را با مشخصات مندرجه در جداول ذیل، از طربق مزایده عمومی به داوطلبان واجدین شرایط، واگذار نماید:


لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند مشارکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 1397/12/01، اسناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت را از سایت شرکت به نشانی metro.tabriz.ir دانلود نموده و مطابق متن اسناد در مزایده مذکور مشارکت نمایند.مزایده گذار در رد یا قیول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
  
برای دریافت اسناد مزایده اینجا را کلیک نمایید
                  
                                                                                         شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


آلبوم تصاویرمزایده عمومی (260-97)

سیدهادی شاطرموسوی