چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 2 بهمن 1397     |     کد : 1346

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز دوشنبه مورخه 15/11/97 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت ها مزایده روز سه شنبه مورخه 16/11/97 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
                                                                                                                                              مدیرعامل                             
                                                                                                                                      علی مدبر
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال قیمت بلیط به ریال مدت اجاره آدرس شماره بوفه
-/000/000/100 سال اول:-/000/000/550
سال دوم :10درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
سال سوم :10درصد افزایش نسبت به سال دوم
-/000/100 سه ساله سورتمه(ائل باغی) 1
-/000/000/100 -/000/000/350 اسکیت ورودی شادیکده یکسال بازیکده خانواده(پارک عباس میرزا) 2
000/50 000/15 000/40
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال اتمام شروع آدرس شماره بوفه
-/000/000/310/1ریال سال اول:-/000/000/900/11ریال
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده و هزینه 160میلیون تومان برای تعمیر و تغییر دکوراسیون با نظارت و طراحی واحد فنی و طراحی سازمان
 
30/11/99 1/12/97 بوفه ورودی استخر 3
-/000/000/800 ریال سال اول:-/000/000/250/7ریال
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده و هزینه 160میلیون تومان برای تعمیر و تغییر دکوراسیون با نظارت و طراحی واحد فنی و طراحی سازمان
 
30/11/99 1/12/97 بوفه روبروی ساختمان اداری 4
-/000/000/223 ریال -/000/000/450/4ریال 30/11/98 1/12/97 تجمیع دو بوفه روبروی هتل پارس و بوفه بالای تپه ائل گلی 5
-/000/000/50 ریال -/000/000/000/1ریال 30/11/98 1/12/97 بوفه عوارض ورودی هتل پارس 6
-/000/000/55 ریال سال اول:-/000/000/500ریال
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
30/11/99 1/12/97 بوفه بالای تپه پرچم ائل گلی 7
-/000/000/20 ریال -/000/000/400 ریال 30/11/98 1/12/97 بوفه شیشه ایی پارک اوتیسم 8


PDF چاپ چاپ