شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397     |     کد : 1345

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هئیت مدیره سازمان ، به شماره 77/2095 مورخه 25/6/97 اجرای پروژه خط کشی به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای امکانات و تجارب کافی واگذار نماید .

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هئیت مدیره سازمان ، به شماره 77/2095 مورخه 25/6/97 اجرای پروژه خط کشی به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای امکانات و تجارب کافی واگذار نماید .
 
ردیف موضوع مناقصه برآورد اولیه "ريال " اعتبار مدت اجراء سپرده شرکت در مناقصه  " ريال "
1 تهیه و اجرای خط کشی عابر پیاده با رنگ دو جزئی در سطح شهر تبریز -/000/000/000/3 مناطق دهگانه 8   ماه -/000/000/150
2 تهیه و اجرای نوشتار ، علایم و نقوش ترافیکی با رنگ دو جزئی در سطح شهر تبریز -/000/000/000/3 مناطق دهگانه 8   ماه -/000/000/150
3 تهیه و اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی در سطح شهر تبریز -/000/000/000/2 مناطق دهگانه 8   ماه -/000/000/100
 
 
شرایط مناقصه :
1- واریز سپرده شرکت در مناقصه به حساب سازمان و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به همان میزان به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
2- آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی لغایت مورخه 13/11/97 روز شنبه ساعت 14 می باشد .
3- زمان بازگشایی پیشنهادات : روز شنبه مورخه 13/11/97 ساعت 30/14 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود .
4- به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند 2 ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .
5- رزومه کاری مرتبط با موضوع مناقصه با شهرداریهای کلانشهر های کشور و یا ادارات راه و شهرسازی ( حداقل 3 قرارداد )
6- چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند ، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
7- هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده نهایی خواهد بود .
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادهای سازمان ترافیک واقع در تبریز – میدان دانشسرا – پارکینگ طبقاتی سهند – طبقه سوم مراجعه نمایند .
 
( تاریخ انتشار 3/11/97 )
 
                                  اصغر آدی بیگ
                                                                                                 سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک
 


PDF چاپ چاپ