چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397     |     کد : 1344

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 19 باب ازغرف تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی در مرکز خرید و محوطه پایانه های مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 19 باب ازغرف تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی در مرکز خرید و محوطه پایانه های مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید. 
1-محل مورد اجاره واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان– انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی) و پایانه شمالغرب واقع در میدان بزرگ آذربایجان میباشند.
2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .
تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مشخص وتعیین گردیده است.
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده و بایستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.
4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .
5-مبنای پایه مزایده و  سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :
ردیف نام غرفه صنف فعالیت مبلغ پایه بریال سپرده شرکت
در مزایده بریال
محل
1 پلاک 1 کله پاچه 000/500/10 000/300/6 پایانه شمالغرب تبریز
2 7 نخل نمایشگاه
خریدو فروش اتوبوس
000/000/5 000/000/3 مرکز خرید پایانه مرکزی
3 10کاج نمایشگاه
خریدو فروش اتوبوس
000/000/5 000/000/3 مرکز خرید پایانه مرکزی
4 11 مروارید بدلیجات 000/000/3 000/800/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
5 14زیتون تعمیرکفش و واکس زنی 000/000/2 000/800/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
6 16 شمشاد نمایشگاه  خریدو فروش تایر 000/000/7 000/200/4 مرکز خرید پایانه مرکزی
7 21 شب بو عطر فروشی و ادکلن و لوازم بهداشتی 000/000/3 000/500/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
8 35 چیچک خشکشویی 000/200/3 000/920/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
9 40 باغچه آب میوه و تنقلات و میوه بسته بندی 000/000/4 000/400/2 مرکز خرید پایانه مرکزی
10 44 راش صنایع دستی و کادوئی 000/500/7 000/500/4 مرکز خرید پایانه مرکزی
11 49 قاصدک خدمات پستی 000/000/2 000/200/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
12 52 سیب خدمات موبایل 000/500/2 000/500/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
13 34 محوطه قدیم ابزار فروشی و لوازم یدکی 000/000/20 000/000/12 واقع در محوطه قدیم پایانه  مرکزی
14 3 تعمیرگاهی تودوزی 000/000/7 000/200/4 محوطه تعمیرگاه جدید
15 غرفه 5 فروش شکلات و محصولات ذیربط 000/000/50 000/000/30 سالن مسافرگیری ضلع غربی
16 23صدف آرایشگاه مردانه 000/000/3 000/800/1 مرکز خرید پایانه مرکزی
17 51 عسل شیرینی و سوغاتی 000/500/3 000/100/2 مرکز خرید پایانه مرکزی
18 غرفه 2 تنقلات،شکلات و محصولات مرتبط
 
000/000/140 000/000/84 داخل سالن مسافرگیری
19 غرفه3 فست فود 000/000/150 000/000/90 داخل سالن مسافرگیری
 
 
6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مزایده خواهدبودکه بایستی نقدا بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .
7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه(هنگام عقدقرارداد) نقد"بحساب جاری 100490408 سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قراردادوارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.
8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .
9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 14روز (تاآخروقت اداری روز سه شنبه مورخ 16/11/97) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.
10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14مورخ 17/11/97 بعد از ظهر روز چهارشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.
تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.
11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط میشود .
12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد .    
13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .
14-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
 متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل ها ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی)تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادهامراجعه نمایند .
 
حسین عادلی سعدآباد 
مدیر عامل سازمان
 


PDF چاپ چاپ