چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 4 بهمن 1397     |     کد : 1343

آگهی مــــناقصه عمومی

آگهی مــــناقصه عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه درمحدوده تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، نگهداری فضای سبز نواحی سه گانه درمحدوده تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سایت سازمان مراجعه نمایند.
 
ناحیه قیمت نهایی(ریال)
(جمع مبلغ دو ساله)
مبلغ سپرده(ریال) رتبه
8 116/057/438/4 000/000/225 حداقل دارای پایه چهار یا پنچ
9 816/894/405/3 000/000/175 حداقل دارای پایه چهار یا پنچ
10 185/948/081/4 000/000/205 حداقل دارای پایه چهار یا پنچ
 
مدت پیمان برای هر ناحیه یکسال شمسی می باشد.
شرایط مناقصه :
  1. شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
  2. مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 00/14 روز چهار شنبه مورخه 17/11/1397 می باشد . پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 30/14 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
3-نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مناقصه وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
  1. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مناقصه فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.
روابط عمومی سازمان توسعه  عمران عون بن علی
 


PDF چاپ چاپ