چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 7 بهمن 1397     |     کد : 1342

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

      سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را روز سه شنبه مورخه 23/11/97 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت ها مزایده روز سه شنبه مورخه23/11/97رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
 
                                                                                                                                              مدیرعامل                             
                                                                                                                                      علی مدبر
 
 
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال اتمام شروع آدرس ردیف
-/000/000/894 -/000/000/870/17 20/12/98 21/12/97 عوارض ورودی ائل گلی 1
-/000/000/300 -/000/000/000/6 25/6/98 25/12/97 50 باب غرفه بهاره و تابستانه 2


PDF چاپ چاپ