چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 9 بهمن 1397     |     کد : 1341

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه شماره 11/5279 مورخه 14/09/97 هیئت مدیره سازمان املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه شماره 11/5279 مورخه 14/09/97 هیئت مدیره سازمان  املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مشخصات از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ سه شنبه 23/11/97 در اوقات اداری به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش شهید مدرس مراجعه نمایند.
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز
 
ارزیابی املاک سازمان آتش نشانی
ارزش کل ارزش
هر متر مربع
مساحت
(متر مربع)
آدرس کاربری
عرصه
پلاک
ثبتی
شماره
قطعه
ردیف
8.683.020.000 ریال 9.000.000 ريال 964.78
متر
خیابان منجم-18 متری شهید جوادی زمین آموزشی 6/1131
بخش 6
 
--
 
1
5% واریزی:434.151.000 ریال
3.180.825.000 ریال 22.500.000 ریال 37/141 متر خاوران مجتمع الماس طبقه دهم
واحد شمال غربی
مسکونی واحد 97 - 2
5% واریزی:159.041.250ریال
3.347.662.500 ریال 23.625.000 ریال 70/141 متر خاوران مجتمع الماس طبقه یازدهم واحد شمال شرقی مسکونی واحد 105 - 3
5% واریزی:167.383.125ریال
9.890.760.000 ریال 29.500.000 28/335 متر جنب دانشگاه آزاد-شهرک نصر 3-تفکیکی از قطعات 1044-1045 و قطعه الحاقی شهرک نصر 3 مسکونی تفکیکی قطعات 1044-1045 1539 4
5% واریزی:494.538.000 ریال
39.331.250.000 ریال 72.500.000 ریال 5/542 متر جاده تهران-ضلع جنوبی نرسیده به کرکج-جنب نمایندگی قائمیان تجاری تفکیکی 665 فرعی از 8 اصلی 4 5
5% واریزی:1.966.562.500 ریال


PDF چاپ چاپ