چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 30 دي 1397     |     کد : 1333

آگهی؛

آگهی مزایده عمومی (250-97)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا مالکیت ششدانگ « 4 باب واحد آپارتمانی ازمجتمع مسکونی الماس خاوران شهرک خاوران » و « 4 باب مغازه تجاری » بامشخصات مندرجه در جداول ذیل را از طریق مزایده عمومی به داوطلبان واجدین شرایط، واگذار نماید: 
لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند مشارکت در مزایده می توانند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 ، اسناد مزایده و فرم پیشنهاد قیمت را  از سایت شرکت به نشانی metro.tabriz.ir دانلود نموده و مطابق متن اسناد در مزایده مذکور مشارکت نمایند. مزایده گذار در رد یاقبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم یا ارائه نشده باشند، ترتیب اثر نداده خواهد شد.
 
                                                                                         شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه
 
برای دریافت اسناد مزایده اینجا را کلیک نمایید


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی (250-97)

سیدهادی شاطرموسوی