چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 29 دي 1397     |     کد : 1330

" آگهی مزايده "

فضاي تبليغاتي تعداد80 دستگاه ازسایه بانهای (ایستگاه اتوبوس)

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي تعداد80 دستگاه ازسایه بانهای (ایستگاه اتوبوس)  سطح شهرخود را كه محل سايه بانها در اسناد مزایده ميباشد، بمدت سه سال شمسي با قيمت پايه سال اول 3،839،171،625 ریال بطور سالانه، با افزايش 15%براي سالهاي دوم و سوم قرارداد ، از طريق مزايده كتبي به شرکتهاو کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و كانونهاي تبليغاتي كه مجوزتبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روزچهارشنبه مورخه 97/11/10 به نشانی: تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه  واحدامور قراردادها
ب:ميزان سپرده يا ضمانتنامه بانكي: واریز مبلغ77،483،432ریال به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ياضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
ج:مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشرآگهي لغايت آخر وقت اداري (14/30)روز چهارشنبه مورخه97/11/10
د:زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخه 97/11/10ساعت 14/30روز چهارشنبه واقع در ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد .
                                                شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومه


آلبوم تصاویر" آگهی مزايده "

PDF چاپ چاپ