شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 20 دي 1397     |     کد : 1324

مزایده

مزایده بازارچه میلاد واقع در ولیعصر

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6217/83 مورخه 97/9/19 هیات مدیره محترم سازمان ، حق بهره برداری موقت از منافع بازارچه میلاد واقع در ولیعصر – جنب آپارتمان های ایرداک جهت عرضه محصولات و غذاهای سالم ( رستوران ) و همچنین دو غرفه پشت بازارچه جهت فروش میوه و تره بار اورگانیک از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی )، و با شرایط عمومی به مدت سه سال به افراد حقیقی و حقوقی مطابق شرح شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید مزایده


                                             (آگهی مزایده)

 

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6217/83 مورخه 97/9/19 هیات مدیره محترم سازمان ، حق بهره برداری موقت از منافع بازارچه میلاد واقع در ولیعصر، جنب آپارتمان های ایرداک  جهت عرضه محصولات و غذاهای سالم  ( رستوران ) و همچنین دو غرفه پشت بازارچه جهت فروش میوه و تره بار اورگانیک از طریق برگزاری مزایده عمومی  (کتبی ) و با شرایط عمومی به مدت سه سال به افراد حقیقی و حقوقی مطابق  شرح شرایط مندرج در اسناد مزایده  واگذار نماید

متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/150.000 ریال به حساب شماره 700788657107 بانک شهر شعبه اطباء در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز جهت اخذ اسناد مزایده در اوقات اداری از روز پنج شنبه مورخه 97/10/20 تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 97/11/1 به دبیرخانه سازمان میادین واقع در تبریز، خ توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمائید ضمنا متقاضیان میبایست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 97/11/1 پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند. کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزاید ه باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد -. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخه 97/11/1 در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد. ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود. ) تاریخ انتشار در روزنامه رسمی و محلی کثیر الانتشار 97/10/20 روز پنج شنبه )

 

                                    ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان

                                  میادین و ساماندهی مشاغل شهری

                              شهرداری تبریز


آلبوم تصاویرمزایده بازارچه میلاد واقع در ولیعصر

واحد ارجاع دهنده سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
PDF چاپ چاپ