يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 26 تير 1393     |     کد : 132

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

بدینوسیله بند 3 مزایده مورخ 93/04/18 سازمان زیباسازی شهرداری تبریز بشرح زیر اصلاح میگردد :
3) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93/05/11 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 13/30 مفتوح خواهند شد .


PDF چاپ چاپ