شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 3 دي 1397     |     کد : 1310

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظر دارد توسعه و تجهیز و رفع نواقصات سیستم های نظارت تصویری جایگاههای CNG تحت مدیریت خودرا ازطریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی (شرکت های معتبر با مجوز اتحادیه صنفی یا شورای عالی انفورماتیک) واگذار نماید.

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظر دارد توسعه و تجهیز و رفع نواقصات سیستم های نظارت تصویری جایگاههای CNG تحت مدیریت خودرا ازطریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی (شرکت های معتبر با مجوز اتحادیه صنفی یا شورای عالی انفورماتیک) واگذار نماید. 
1-محل تحویل اجناس ، اجراء و انجام و اتمام موضوع مناقصه واقع در جایگاههای تحت مدیریت سازمان در سطح شهر تبریز میباشد .
2-مدت قرارداد از تاریخ تحویل اجناس ، اجراء و انجام و اتمام موضوع مناقصه حداکثر 2  ماه شمسی خواهد بود .
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.
4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .
5- مبلغ برآورد اولیه براساس لیست پیوستی در فرم شرایط مناقصه بمبلغ 000/000/226/2 ریال (بحروف دو میلیاردو دویست و بیست و شش میلیون ریال ) خواهد بود .
6- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/300/111 ریال( بحروف یکصدو یازده  میلیون  و سیصد هزار ریال) خواهد بودکه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457 ، شبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یاضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد.
7- میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات 10  % مبلغ پیشنهادی با اعتباریک ساله به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهد بود که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .
9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 13 روز (تاآخروقت اداری روز شنبه  مورخ15/10/97) میباشدو به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 روز یکشنبه مورخ 16/10/97  درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مناقصه تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .
تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکتهای الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده ، فرم شرایط مناقصه ، پیش نویس قراردادوموارد درخواستی سازمان میباشدرا مفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .
12- درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمناقصه او بر اساس ماده 20آیین نامه معاملات شهرداری ضبط میشودومراتب به شخصی که پیشنهاد او درمرتبه دوم قرار داردبارعایت مفاد تبصره یک ماده مذکور ابلاغ میگردد و اگر او هم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده او هم ضبط می شود.
13-شرکت درمناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداریها می باشد .
14- کلیه هزینه های آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .
15- سایرشرایط ،دراسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
- متقاضیان میتوانندجهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .
عادلی سعدآباد  
   سرپرست  سازمان


PDF چاپ چاپ