چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397     |     کد : 1291

آگهى

آگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 220-97

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا 12 باب فضاهای تجاری- خدماتی درون ایستگاهی ( واقع در فضای سالن عمومی داخل ایستگاه ها ی صدرالاشاره ) را بشرح مندرج در جدول ذیل، از طریق مزایده حضوری (حراج)، به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید :

 

آدرس مساحت تقریبی هر باب فضای خدماتی
(متر مربع)
قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در حراج برای
هر یک از واحدهای  ایستگاه (ریال)
ایستگاه ( شماره 2 ) سهند
جاده ائل گؤلی؛ مابین فلکه ائل گؤلی و چهارراه گلشهر
10 متر مربع 3،500،000 ريال
2،500،000 ريال
12 متر مربع 3،000،000 ريال 2،000،000 ريال
دو واحد
 41 متر مربعی
هر واحد
  7،200،000 ريال
هر واحد
  4،500،000 ريال
ایستگاه ( شماره 3)
 امام رضا (ع)
جاده ائل گؤلی؛ چهارراه گلشهر
11 متر مربع 3،000،000 ريال 2،000،000 ريال
14 متر مربع 2،500،000 ريال 1،500،000 ريال
دو واحد
 41 متر مربعی
هر واحد
  5،600،000 ريال
هر واحد
  3،500،000 ريال
ایستگاه (شماره 4)
خیام
جاده ائل گؤلی؛ چهارراه خیام
5/12 متر مربع 3،000،000 ريال 2،000،000 ريال
8 متر مربع 2،000،000 ريال 1،500،000 ريال
دو واحد
 41 متر مربعی
هر واحد
  5،600،000 ريال
هر واحد
  3،500،000 ريال
 

لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند، می توانند در ساعات اداری روز سه شنبه مورخه 1397/9/13 جهت بازدید از واحدها، به ایستگاههای مورد نظر مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر یاهماهنگی های لازمه با شماره تلفن ( 8-0413329001 ؛ داخلی 1118 ) تماس حاصل فرمایند. جلسه حراج راس ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخه 1397/9/14 در محل سالن جلسات شرکت به آدرس تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه، برگزارخواهد شد.

جهت امکان حضور در جلسه حراج، ارائه اصل کارت ملی پیشنهاددهنده و اصل فیش های واریزی نقدی از بابت تضامین شرکت درحراج { یک فیش جداگانه برای هر یک از 12 واحد، بمبلغ مندرج در ردیف همان ایستگاه ( ستون سپرده شرکت در حراج ) ، به حساب جاری شماره100809774440 نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز، به نام « شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه »  به عنوان « سپرده شرکت در حراج » } الزامی است.

اجاره بهای یکساله طی 3 ( سه ) فقره چک به مبالغی معادل با اجاره بهای 3 ماهه و به سررسیدهای 1397/11/15؛ 1398/2/15 و 1398/5/15 به هنگام عقد قرارداد اجاره از مستاجر مربوط به هر واحد اخذ و اجاره بهای 3 ماه آخر قرارداد نیز نقداً به هنگام انعقاد اجاره نامه، از مستاجر دریافت خواهد شد.

همچنین برنده حراج هر واحد، بفاصله 2 ( دو ) روز از تاریخ « اعلام برنده شدن »  باید معادل 10 درصد کل مبلغ اجاره یکساله واحد مربوطه را بعنوان « سپرده حسن انجام تعهدات »  بصورت ضمانتامه معتبر بانکی و  یا واریز نقدی به حساب موجر بشرح یادشده، ارائه نماید که این سپرده در پایان مدت قرارداد اجاره ( در صورت عدم بدهی بابت اجاره، هزینه های برق مصرفی و همچنین خسارات احتمالی وارده به واحد از سوی مستاجر در طول اجاره )، به مستاجر مسترد خواهد شد. همچنین از بابت هزینه های برگزاری مزایده، مبلغ 2،000،000 ( دو میلیون ) ریال از برندگان هر واحد اخذ خواهد گردید.

تاکید می گردد که جهت امکان شرکت در جلسه حراج مربوط به « هر واحد خدماتی در هر ایستگاه »، ارائه یک فقره فیش واریز نقدی مبلغ « سپرده شرکت در حراج » جداگانه به نام « شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه » الزامی است. به عبارت بهتر، چنانچه داوطلبی متمایل به ارائه پیشنهاد قیمت در مورد هر 12 باب واحدهای فوق الذکر باشد، می باید 12 فقره فیش جداگانه برای هر یک از واحد ها را  با مبالغ مربوط به هر واحد، واریز و با تحویل هر فیش بانکی، یک « کارت ارائه پیشنهاد قیمت » دریافت نماید.


آلبوم تصاویرآگهی مزایده حضوری ( حراج ) شماره 220-97

سیدهادی شاطرموسوی