پنجشنبه 27 دي 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 18 مهر 1397     |     کد : 1271

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد لذا داوطلبین می توانند از تاريخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خيابان آذربایجان – جنب اداره کارو امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پيشنهادات خود را لغايت ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخه 2/8/97 به دبيرخانه منطقه تحویل نمایند :
 
1-احداث سرویس بهداشتی در الغدیر و پارک کاج با برآورد اولیه 000/000/920/1 ریال سپرده 000/000/96 ریال (تجدید)
2-آماده سازی قطعات شهیدان ذاکر با برآورد اولیه 000/000/900/1 ریال سپرده 000/000/95 ريال (تجدید)
3-پیاده رو سازی ضلع شرقی ستارخان با برآورد اولیه 000/000/250/1ريال سپرده 000/500/62 ريال
4-اجرای کانال میدان آذربایجان با برآورد اولیه 000/000/800/3 ریال سپرده 000/000/190 ريال
5-اجرای نمای رنگی ساختمان اداری منطقه چهار با برآورد اولیه 000/000/300/2 ريال سپرده 000/000/115 ريال
 
  • تاريخ تشکيل کميسيون معاملات و قرائت پيشنهادها ساعت 30/14 روز چهارشنبه مورخه 2/8/97   در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
  • شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد.
  • کل هزينه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 
 
                                                                                           اکبر امجدی
                                                                                                       شهردار منطقه چهار تبریز
 


مدیریت سایت