پنجشنبه 27 دي 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397     |     کد : 1268

آگهي مزايده عمومي ( نوبت دوم )

آگهي مزايده عمومي ( نوبت دوم ) سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز در نظر دارد 2 واحد جايگاه CNG متعلق به سازمان را جهت بهره برداري و نگهداري به اشخاص حقوقي ( شركتهاي مجاز مورد تائيد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كه در آخرين ليست شركت پخش درج شده باشد ) به مدت سه سال شمسي از طريق برگزاي مزايده عمومي با شرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد .

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز در نظر دارد 2 واحد جايگاه CNG متعلق به سازمان را جهت بهره برداري و نگهداري به اشخاص حقوقي ( شركتهاي مجاز مورد تائيد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كه در آخرين ليست شركت پخش درج شده باشد ) به مدت سه سال شمسي از طريق برگزاي مزايده عمومي با شرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد .
1- محل جايگاهCNG   مورد اجاره به همراه مبناي پايه مزايده بشرح ذيل :
1-1- جايگاه CNGولی امر واقع در کنارگذر اتوبان پاسداران مبلغ پايه ماهانه000/000/673 ريال و سالانه 000/000/076/8 ریال
2-1- جايگاه CNGوادی رحمت واقع دراتوبان شهید کسائی مبلغ پايه ماهانه 000/000/640 ريال و سالانه 000/000/680/7 ریال
2- مدت قرارداد از تاريخ تحويل محل سه سال شمسي خواهد بود .
3- مبلغ پيشنهادي بايد نسبت به پايه از حيث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و در پاكت ب تسليم سازمان گردد .
4- محل تسليم پاكت پيشنهادات دبيرخانه سازمان مديريت نظارت بر تاكسيراني شهرداری تبريز می باشد .
5- سپرده شركت در مزايده براي جايگاههاي CNGولی امر مبلغ 000/400/211/1 ريال ( بحروف یک میلیاردو دویست و یازده میلیون و چهارصد هزار ريال ) و جايگاه وادی رحمت مبلغ 000/000/152/1 ريال ( یک میلیارد و یکصد و پنجاه و دو میلیون ريال ) خواهد بود كه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانكي بحساب سپرده 1006135031 سازمان نزد بانك شهر شعبه آزادي تبريز با شناسه ملی 14000303442 و شبا 340610000000001006135031IR واريز و فيش یا ضمانتنامه بانکی مربوطه ضميمه اسناد مزايده گردد.
6- ميزان تضمين حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهدات مبلغ 000/000/000/5 ريال  با اعتبار 36 ماه و قابل تمديد بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي خواهد بود كه سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حسابهاي مربوطه و تسويه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
7- چنانچه برندگان اول و دوم مزايده برابر مقررات و شرايط مزايده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسليم ضمانتنامه نشدند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط ميشود .
8- كميسيون مزايده در قبول و يا رد يك يا كليه پيشنهادات ارائه شده مختار است .
9- مهلت قبول ارائه پيشنهادات تا آخر وقت اداري( تا ساعت14:30)، روز دوشنبه مورخ 07/08/97ميباشد و به پيشنهاداتي كه مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از اين مهلت ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
10- پيشنهادات رسيده راس ساعت 14:30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 07/08/97در محل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز مفتوح و برندگان مزايده تعيين ميشود و حضور شركت كنندگان در آن بلامانع است .
تبصره ) كميسيون مزايده ابتدا پاكات الف شركت كنندگان را كه حاوي اطلاعات شركت كننده و فرم شرايط مزايده و موارد درخواستي سازمان ميباشد مفتوح و بررسي مي نمايد و در صورت احراز شرايط و توانائي لازم پاكت ب ايشان را كه حاوي قيمت پيشنهادي ميباشد مفتوح و بررسي مینماید و  در صورت احراز شرایط و توانایی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید در صورت نیاز اين مدت با نظر سازمان به مدت 10 روز ديگر قابل تمديد است .
11- پس از انتخاب برنده مزايده و اخذ تائيديه از شركت پخش فرآورده هاي نفتي ، نتيجه مزايده به برنده مزايده ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز كاري نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مزايده او به نفع سازمان ضبط ميشود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد رجوع و او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز كاري نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او م ضبط ميشود .
12- كليه هزينه هاي آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده ميباشد .
13- ساير شرايط ، در اسناد مزايده مندرج است و به متقاضيان ارائه مي شود .
متقاضيان مي توانند پس از بازديد از محل و رويت موقعيت جايگاهها جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس تبريز ، خيابان آزادي، خيابان ملت ، سازمان تاكسيراني واحد دبيرخانه مراجعه نمايند .
 
 
محمدحسین اکبرنژاد
      سازمان تاكسيراني تبريز
 


مدیریت سایت