چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397     |     کد : 1265

آگهی مـزایـده عمومی

آگهی مـزایـده عمومی سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد واگذاری بهره برداری از منافع استراحتگاه و خوابگاه رانندگان و بوفه جهت کاربری آن واقع در محوطه تعمیرگاه قدیم پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده کتبی ( عمومی ) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید .

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد واگذاری بهره برداری از منافع استراحتگاه و خوابگاه رانندگان و بوفه  جهت کاربری آن واقع در محوطه تعمیرگاه قدیم پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده کتبی ( عمومی ) با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید . 
1- محل مورد اجاره واقع درمحوطه تعمیرگاه قدیم پایانه مسافربری مرکزی تبریز  بنشانی : میدان ابوریحان انتهای آخرخیابان منظریه( ترمینال مرکزی ) .
2-  مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .
تبصره: زمان تحویل محل مورد اجاره از تاریخ اعلام نتیجه مزایده و تحویل از مستاجر قبلی خواهد بود .  
3-مبنای پایه مزایده  ماهانه به مبلغ 000/000/3 ریال خواهد بود .
4- مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه از حیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و بایستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .
5- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز میباشد .
6- سپرده شرکت درمزایده مبلغ 000/000/2 ریال( دو میلیون ریال ) خواهد بود و بایستی نقدا بحساب سپرده جاری 100490408 بنام سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز واریز و فیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .
7-میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه ( هنگام عقدقرارداد ) نقد"بحساب جاری 100490408 سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد
8- کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .
9- مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 14 روز (  تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 07/08/97)میباشد و به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط وبدون سپرده و خارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ 09/08/97 بعد از ظهر روز چهارشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشود و حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .
تبصره :کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح و بررسی مینماید و درصورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیاز این مدت با نظرسازمان به مدت 10روز دیگر قابل تمدید است .
11- در صورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد رجوع و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندو یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .
12- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد .    
13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .
14- سایر شرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
 متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت استراحتگاه و خوابگاه رانندگان و بوفه آن جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه ( ترمینال مرکزی ) تبریز تلفن 34762104 واحد امور قراردادها مراجعه نمایند .
 
                                                                                                                                                 محمد قلیزاده 
                                                                                                                                               مدیر عامل سازمان
 


PDF چاپ چاپ