شنبه 24 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 8 مهر 1397     |     کد : 1239

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی شهرداری تبریز

پیرو آگهی مزایده عمومی به شماره 37/1017 مورخ 25/6/1397 در ج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مزایدات مربوط به معاونت فرهنگی و هنری ( اداره کل سلامت ) ، درمانگاه امام رضا ( ع ) شهرداری تبریز به صورت اجاره موارد ذیل الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد

پیرو آگهی مزایده عمومی به شماره 37/1017 مورخ 25/6/1397 در ج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مزایدات مربوط به معاونت فرهنگی و هنری ( اداره کل سلامت ) ، درمانگاه امام رضا ( ع ) شهرداری تبریز به صورت اجاره موارد ذیل الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد .
سپرده شرکت در مزایده (ریال) مبلغ پایه  ( ریال ) مبلغ پایه ماهانه ( ریال ) مدت اجاره مساحت ( مترمربع ) موضوع مزایده ردیف
000/000/350/1 000/000/000/27 برای سه سال 35 در صد کل کارکرد ماهانه آزمایشگاه ( 000/000/750ریال تعهد حداقل ماهیانه ) 3 سال 50/127 واگذاری محل آزمایشگاه  1
000/000/198 000/000/960/3 برای سه سال 000/000/110 3 سال 50/49 واگذاری محل داروخانه 2
000/200/7 000/000/144
برای یک سال
000/000/12 1 سال 50/5 واگذاری محل عینک سازی 3
000/100/5 000/000/102
برای یک سال
000/500/8 1 سال 60/3 واگذاری محل بوفه 4
000/000/180 000/000/600/3 برای سه سال 27 در صد کل کارکرد ماهانه
 ( 000/000/100 ریال تعهد حداقل ماهیانه )
3 سال 69 واگذاری محل فیزیوتراپی  5
000/000/270 000/000/400/5 برای سه سال 25 درصد کارکرد ماهانه ( 000/000/150 ریال تعهد حداقل ماهانه ) 3 سال 450 واگذاری محل درمانگاه الغدیر 6
000/000/360 000/000/200/7
برای سه سال
25 درصد کارکرد ماهانه ( 000/000/200 ریال تعهد حداقل ماهانه ) 3 سال 300 واگذاری محل توان بخشی بیماران قلبی 7
- لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط ، دارای صلاحیت مرتبط با موضوع مزایده ،  دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی   جهت دریافت مدارک و اسناد مزایده با واریز مبلغ 300000 ریال به حساب شماره 1003272282 بانک شهر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ19/7/1397با در دست داشتن اصل فیش واریزی به امور قراردادهای شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی ساختمان شهرداری تبریز طبقه 5 مراجعه نمایند .
- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 30/13 روز یکشنبه مورخ 22/7/1397 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 16همان روز در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در طبقه زیرزمین آدرس فوق الذکر بازگشایی خواهد شد .
 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز


مدیریت سایت
نوشته شده در   يکشنبه 8 مهر 1397  ساعت  09:34   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  214
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :