شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 1 مهر 1397     |     کد : 1232

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را از طریق مزایده (كتبي)به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند ...

 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام اسقاطی خود را از طریق مزایده (كتبي)به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداری(14/30 بعد از ظهر) روز شنبه  مورخه 97/7/14 به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513تماس حاصل نمايند.
الف محل دریافت اسناد مزایده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد  امورقراردادها
ب میزان سپرده نقدی يا ضمانتنامه بانكي :   ميزان سپرده شركت د رمزایده 24/302/500 ریال ميباشد و شركت كنندگان بايستي مبلغ سپرده را به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه ویا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه را تا آخر وقت اداري(14/30  بعد از ظهر) روزشنبه مورخه 97/7/14 واريز یا تسلیم نمايند.
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبریز بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، روز شنبه  مورخه97/7/14 ساعت 14/30 بعد از ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی و کارشناسی  به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد همچنين جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند از آدرس سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومهir .www.bus.Tabriz كسب اطلاع نمايند.   
 
                                                                         شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزو حومه


آلبوم تصاویر" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ