جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 24 شهريور 1397     |     کد : 1230

آگهی مناقصه عمومی

پروژه های خدمات ترافیکی شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه ،پروژه های خدمات ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط واگذار نماید .

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز های مآخوذه پروژه های خدمات ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیمان واگذار نماید.آلبوم تصاویر پروژه های خدمات ترافیکی شهرداری منطقه 7 تبریز

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ