جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 13 شهريور 1397     |     کد : 1226

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید.

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط واگذار نماید .

شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز های مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به پیمان واگذار نماید.


آلبوم تصاویرشهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمان واگذار نماید.

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه هفت
PDF چاپ چاپ