جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 3 شهريور 1397     |     کد : 1222

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 9

آگهی مزایده آزاد املاک شهرداری منطقه 9 تبریز( خاوران )
 
شهرداری منطقه 9 تبریز (خاوران) در نظر دارد بر اساس مجوز مربوطه تعدادی قطعه زمین با کاربریهای ذیل الذکر و واحدهای مجتمع مسکونی الماس خاوران (P-1324) واقع در محدوه طرح تفصیلی منطقه را با شرایط مندرج در جدول (الف) ردیف های 1 الی 5 به صورت 100% نقدی که بدون در نظر گرفتن هزینه های آماده سازی تعیین قیمت گردیده است و در جدول (ب) ردیف های ا الی 23 بصورت 80% نقدی و مابقی 10% در زمان تحویل تا آخر شهریور 1398 پرداخت و 10% باقی مانده در زمان صدور سند (قرارداد واگذاری)واحدهای آپارتمانی پرداخت خواهد شد که از طریق انجام تشریفات مزایده عمومی (قابل واگذاري با قرارداد) به فروش برساند و با قید این که تحویل ملک و صدور قرارداد واگذری و یا انتقال قطعی اسناد مالکیت پس از رفع موانع و مشکلات ملکی و ثبتی و موقع آماده شدن صورتجلسه تفکیکی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه و تایید خواهد شد به نام برندگان مزایده پس از تسویه حساب و پرداخت کل ثمن معامله خواهد بود. متقاضیان می توانند پس از انتشار این آگهی به آدرس: شهرک خاوران - بلوار شهدای غواص- بلوار مردانی آذر با مراجعه و اخذ فیش از واحد درآمد (واقع در ساختمان اداری شهرداری منطقه 9 تبریز ) و واریز مبلغ -/400/000ريال به شماره حساب جاری 1001466324 بانک شهر شعبه دروازه تهران، بنام شهرداری منطقه 9  تبریز و سپس با مراجعه و  ارائه فیش مربوطه به واحد امور قراردادهاي منطقه  به آدرس مذکور ( به شماره تلفن های 8- 36324237 -041) ، نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل مراحل ذیل، حداکثر تا راس ساعت  14:30  وقت اداری روز یکشنبه مورخه 1397/06/18به دبیرخانه شهرداری منطقه تحویل فرمایند.
 
1- پیشنهادات واصله راس ساعت 16 روزیکشنبه مورخه 1397/06/18در کمیسیون معاملات شهرداری تبریز به آدرس: خیابان آزادی - مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی ( واقع در اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز)  باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در جلسه مزایده آزاد است .

2- مراعات نمودن قانون مصوب نمایندگان مجلس مبنی بر منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر کدام یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

4 -  هزینه های مربوط به مزایده به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

5- برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد حداكثر در مدت يك هفته بعداز ابلاغ نتيجه كميسيون معاملات شهرداري تبريز نشوند ، سپرده شرکت در مزایده به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- جهت شرکت در مزایده بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده ها معادل 5% مبلغ پایه مزایده ، به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا نقدی به حساب سپرده شماره 1006785132 بانک شهر شعبه دروازه تهران بنام شهرداری منطقه 9 واریز و فیش مربوطه ضمیمه مدارک پاکت الف گردد.بدیهی است فقط فیش واریزی نقدی به شماره حساب سپرده منطقه و یا ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه(لغایت 18 آذرماه)معتبراست و اسناد دیگر همانند چک بین بانکی، اسناد مالی یا حسابداری و غیره فاقد اعتبار می باشد.
توضیح یک: تحویل قطعات مذکور پس از واریز صددرصد مبلغ برنده مورد مزایده بصورت نقدی  به حساب جاری شماره  1001466324  نزد بانک شهر، شعبه دروازه تهران به نام شهرداری منطقه 9 تبریز و ارائه فیش آن و اخذ تسویه حساب از واحد درآمد منطقه مقدور خواهد بود.
توضیح دو: پنج درصد مبلغ سپرده شرکت در مزایده در مورد برندگان آن بعد از پرداخت بشرح فوق، کارسازی و اعمال خواهد شد.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط شرکت در مزایده،مندرج می باشد که جزء لاینفک قرارداد و اوراق مزایده خواهد بود.

الف) - قطعات زمین با کاربری‌های مختلف:

 
رديف شماره قطعه نوع كاربري مساحت (مترمربع) قیمت پایه (ریال) قیمت کل (ریال) مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده
1 P-1513/1 تجاری 39347/48 12,000,000 472,169,760,000 23,608,488,000
2 P -1511 پارکینگ 10502/91 2,500,000 26,257,275,000 1,312,863,750
3 P - 462 آموزشی 4085/75 4,600,000 18,794,450,000 939,722,500
4 P -1100 آموزشی 3183/26 4,000,000 12,733,040,000 636,652,000
5 P -  181 آموزشی 9055/94 3,500,000 31,695,790,000 1,584,789,500
جمع (به ریال) 561,650,315,000  
 


ب) - واحدهای مجتمع مسکونی الماس خاوران:
 
رديف طبقه واحد زیر بنای مفید (مترمربع) مساحت تراس سه طرف بسته مساحت انباری قیمت کل کارشناسی واحد به ریال مبلغ 5% سپرده شرکت در مزایده
1 اول شمال شرقی5 141/70 53/3 61/2 2,496,000,000 124,800,000
2 اول شمالی 6 156/25 00/11 61/2 2,828,000,000 141,400,000
3 اول شمال غربی7 141/37 53/3 61/2 2,490,000,000 124,500,000
4 اول غربی8 97/83 22/2 61/2 1,776,000,000 88,800,000
5 اول غربی9 97/83 22/2 42/2 1,776,000,000 88,800,000
6 اول جنوب غربی10 141/70 53/3 25/2 2,580,000,000 129,000,000
7 دوم شمال شرقی15 141/70 53/3 38/3 2,522,500,000 126,125,000
8 دوم شمالی16 156/25 00/11 56/2 2,858,000,000 142,900,000
9 دوم شمال غربی17 141/37 53/3 56/2 2,517,000,000 125,850,000
10 دوم غربی18 97/83 22/2 80/2 1,795,000,000 89,750,000
11 دوم غربی19 97/83 22/2 27/2 1,795,000,000 89,750,000
12 دوم جنوب غربی20 141/70 53/3 93/2 2,607,000,000 130,350,000
13 سوم شمال شرقی25 141/70 53/3 27/2 2,549,000,000 127,450,000
14 سوم شمالی26 156/25 00/11 27/2 2,887,000,000 144,350,000
15 سوم شمال غربی27 141/37 53/3 27/2 2,543,000,000 127,150,000
16 سوم غربی28 97/83 22/2 27/2 1,813,500,000 90,675,000
17 سوم غربی29 97/83 22/2 27/2 1,813,500,000 90,675,000
18 سوم جنوب غربی30 141/70 53/3 27/2 2,634,000,000 131,700,000
19 چهارم شمال شرقی35 70/141 53/3 62/2 2,575,000,000 128,750,000
20 چهارم شمالی36 25/156 00/11 64/2 2,917,000,000 145,850,000
21 چهارم شمال غربی37 37/141 53/3 28/2 2,569,000,000 128,450,000
22 چهارم غربی38 83/97 22/2 28/2 1,832,500,000 91,625,000
23 چهارم جنوب غربی40 70/141 53/3 28/2 2,661,500,000 133,075,000
جمع(به ریال) 54,835,500,000  
جمع کل مبلغ مزایده(به ریال) 616,485,815,000
 
 بهرام نسیانی      
شهردار منطقه 9 تبریز


آلبوم تصاویرآگهی مزایده

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه نه
PDF چاپ چاپ