چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 1 شهريور 1397     |     کد : 1221

" آگهی مزايده املاک"

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد29 دستگاه واحد مسکونی وتجاری و خدماتی خود را طریق مزایده عمومی...

 
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد29 دستگاه  واحد مسکونی وتجاری و خدماتی خود را طریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی  با اخد 30%  قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط یکساله به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم(اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده  به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد اداره  مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن  32672166 تماس حاصل نمایند . درضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به آدرس :Bus. Tabriz. ir   مراجعه نمایند .
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي ویاضمانتنامه بانکی معتبر جهت شرکت در مزایده : واریز مبلغ سپرده اعلامی هرملک به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه بااعتبارسه ماهه
3) مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري (14/30بعد از ظهر) روز چهار شنبه مورخه 14/6/97 
4)زمان ومكان برگزاري مزایده  :  روز چهار شنبه ساعت  14/30   بعدازظهرمورخه97/6/14   بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد
 
 
 
                                                                                                                                                            شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

           
ردیف شرح و آدرس پلاک ثبتی مساحت(متر مربع) کاربری نوع سند قیمت پایه(ریال) مبلغ سپرده(ریال) شرایط فروش
1 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط2 واحد A3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,302,400,000            66,748,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
2 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط2 واحد B3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,329,920,000            67,298,400 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
3 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط3 واحد A3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,329,920,000            67,298,400 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
4 ایل گلی-میلاد-بلوک2ط3 واحد B3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,371,200,000            68,124,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
5 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط4 واحد A3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,384,960,000            68,399,200 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
6 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط4 واحد B3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,384,960,000            68,399,200 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
7 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط5 واحد A3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,398,720,000            68,674,400 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
8 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط5واحد B3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,419,360,000            69,087,200 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
9 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط6 واحد A3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,426,240,000            69,224,800 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
10 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط6 واحد B3 13/9536 137.6 مسکونی  قرارداد            3,426,240,000            69,224,800 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
11 ایل گلی برگشت نرسیده به بیمارستان رازی ساختمان باران 1390-1391 367 زیرزمین تجاری شش دانگ بعد از تفکیک        49,545,000,000          991,600,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
12 کمربندی بعد از پل سجادیه روبروی پارکینگ سجادیه ساختمان یاس همکف 3116/517 مغازه166-بالکن 125/10 تجاری سرقفلی-رسمی 24,515,000,000 491,000,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
13 حد غربی بازار تبریز پروژه صدرا مغازه ی شماره 8 0 مغازه13/92-زیرزمین11/97 تجاری سرقفلی 2,450,000,000 49,700,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
14 حد غربی بازار تبریز پروژه صدرا مغازه ی شماره 10 0 مغازه 11/35-زیرزمین9/58 تجاری سرقفلی 2,000,000,000 40,700,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
15 حد غربی بازار تبریز پروژه صدرا مغازه ی شماره 12 0 مغازه18/39-زیرزمین16/12 تجاری سرقفلی 3,300,000,000 66,700,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
16 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه شماره 8 مترو طبقه دوم واحد خدماتی شماره 1 0 117 خدماتی قرارداد  8,190,000,000 164,500,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
17 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه  شماره 8 مترو طبقه دوم واحد خدماتی شماره 2 0 37 خدماتی قرارداد  2,701,000,000 54,720,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
18 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه  شماره 8 مترو طبقه دوم واحد خدماتی شماره 3 0 47 خدماتی قرارداد  3,525,000,000 71,200,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
19 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه شماره 8 مترو طبقه دوم واحد خدماتی شماره 4 0 57 خدماتی قرارداد  4,275,000,000 86,200,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
20 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه  شماره 8 مترو طبقه دوم واحد خدماتی شماره 5 0 50 خدماتی قرارداد           3,750,000,000            75,700,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
21 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه شماره 8  مترو طبقه دوم واحد خدماتی شماره 6 0 67 خدماتی قرارداد           5,025,000,000            101,200,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
22 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی زیر زمین 1 مغازه ی شماره ی 12 0 43.7 تجاری قرارداد           6,992,000,000          140,540,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
23 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی زیر زمین 1 مغازه ی شماره ی 34 0 45.2 تجاری قرارداد           7,458,000,000          149,860,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
24 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی همکف مغازه ی شماره ی 111 0 42.5 تجاری قرارداد           9,775,000,000          196,200,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
25 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی همکف مغازه ی شماره ی 114 0 42 تجاری قرارداد           9,030,000,000          181,300,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
26 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی همکف مغازه ی شماره ی 134 0 46.3 تجاری قرارداد         11,575,000,000          232,200,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
27 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی اول مغازه ی شماره ی 232 0 55 تجاری قرارداد           7,700,000,000          154,700,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
28 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی اول مغازه ی شماره ی 225 0 45.2 تجاری قرارداد           6,554,000,000          131,780,000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
29 زعفرانیه- فرهنگیان نبش 8متری 22 13193/14 153.48 مسکونی شش دانگ          4,300,000,000  86/700/000 30% نقد-70% اقساط 12 ماهه
 
 
 


آلبوم تصاویر " آگهی مزايده املاک"

PDF چاپ چاپ