شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 19 مرداد 1393     |     کد : 121

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري منطقه 5 تبريز در نظر دارد با استناد مجوز شماره های 94/1845 و94/7774و94/4826 مربوط به پروژ ه های زیرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

آکهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداري منطقه 5 تبريز در نظر دارد با استناد مجوز شماره های 94/1845 و94/7774و94/4826

 مربوط به  پروژ ه های زیرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید .

1-ساختمان فضای سبز و تخلفات به مبلغ 000/000/500/8 ریال دارای حداقل پایه چهار ساختمان باشد.

2-احداث و اجرای دو دستگاه تلویزیون شهری تمام رنگی در سطح منطقه به مبلغ 000/000/600/6ريال

الف ) شرکت ها باید دارای سابقه کار در ساخت و اجراء مرتبط و روزمه کاری و تولید کننده باشند.

ب) شرکت باید دارای نمایندگی رسمی جهت ارائه خدمات پس از فروش باشد.

3-     سپتیک ژئوممبران. آب خام پارک جنگلی آرپادره سی به مبلغ 000/000/750/3 ريال دارای پایه 5 آب

1-     لذا از شركتها ی  واجد شرايط ، و داراي  صلاحیت، ظرفیت و پایه لازم  دعوت بعمل می آید از تاريخ انتشار آگهي جهت دریافت  اسناد مناقصه به امورقراردادهاي شهرداري منطقه 5  مستقر در ساختمان  شهرداری  منطقه 5  مراجعه نمایند

2-      مهلت قبول پیشنهادات 10 روز پس از انتشار آگهی روزنامه رسمی بوده وسایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است

3-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

4-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

5-    هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

6-    سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه مندرج است .

7- ضمناً شرکت های برنده موظفند موقع عقد قرارداد در سامانه الکترونیکی فنی مهندسی تدکار آذر ثبت نام نمایند.

 

      چاپ آگهی در مورخه   93/5/19   


PDF چاپ چاپ