جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 7 مرداد 1397     |     کد : 1192

آگهي مزایده عمومی

شهرداري منطقه 3 تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهاي مأخوذه محل ذیل را از طريق مزایده

 شهرداري منطقه 3 تبريز در نظر دارد به استناد مجوزهاي مأخوذه محل ذیل را از طريق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال واگذار نمايد لذا طالبین مي توانند از تاريخ نشر آگهي جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهاي منطقه واقع در خيابان آزادي مابین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمايند:
 
رديف محل اجاره ابعاد هر غرفه قیمت پایه کارشناسی/اجاره بهاء ماهانه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ريال)
1 جای غرفه های آتی الاحداث به تعداد 28 باب واقع در پارک یادگار امام (ره) مساحت 3×3 ، ارتفاع 20/2 متر 000/000/14 000/200/235
 
توضيحات:
1) شرکت کنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.
2) شهرداري در رد يا قبول هر کدام از پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده می باشد.
3) در صورت عدم آمادگي نفر اول تا دوم برای عقد قرارداد با حق تقدم به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4) آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مزایده گزار ومحل آن: تا  ساعت 30/13روز دوشنبه  مورخه 15/5/97  دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادي مابین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل اززمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند وخارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق افتتاح وبازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات واصله  و محل آن:  ساعت  30/14 روز دوشنبه  مورخه 15/5/97  در محل سالن جلسات شهرداري تبریز میباشد.
7) قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان برای مجموع 28 غرفه خواهد بود.
8) ساير شرايط واطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مزایده ذکر شده است.

                                                                         مرتضی موحدنیا
                                                                         شهردار منطقه 3


  تاريخ چاپ:  4/5/97  
چاپ در روزنامه : پیام آذربایجان
 


آلبوم تصاویرآگهي مزایده عمومی

واحد ارجاع دهنده پورتال شهرداری منطقه سه
PDF چاپ چاپ