جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 6 مرداد 1397     |     کد : 1190

آگهی مناقصه

مناقصه حمل پسماندهای بیمارستانی

آگهی مناقصه حمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی

 سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-1718 مورخه 1397/04/20 هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه حمل پسماندهای بیمارستانی به شرح ذیل، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
واگذاری انجام خدمات جمع آوری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی از مراکز درمانی وبیمارستانی سطح شهر تبریز به مقصد  مراكز دفن پسماندهاي شهري شهرداري تبريز واقع درکیلومتر13 جاده اسپيران بوسیله حداقل 3 دستگاه خودروی 5 تن روپوشیده جک دار مخصوص بار گیری و حمل زباله،با برآورد تقریبی روزانه 16 تن و قیمت پایه برای حمل هرتن 620/000 ريال و برآورد اولیه کلی  3/620/800/000 ريال برای یکسال شمسی و سپرده شركت در مناقصه 182/000/000 ريال  و سایر شرایط مطابق اسناد مناقصه می باشد.لذا کليه اشخاص حقوقی می توانند از تاریخ 1397/05/037 لغایت 1397/05/15 جهت دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات و شرکت در مناقصه به آدرس: تبريز، ميدان آذربايجان، بطرف فرودگاه ، نرسيده به پل آجي چاي، سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس:4-32613831-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تاساعت 14/15 روز دوشنبه مورخه 1397/05/157 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد و مدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده وتسلیم نمایند.
علیرضا اصغری –مدیر عامل
 


آلبوم تصاویرمناقصه حمل پسماندهای بیمارستانی

واحد ارجاع دهنده سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
PDF چاپ چاپ