جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1397     |     کد : 1189

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهای شهری

آگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهای شهری از ایستگاه میانی به مراکزدفن و کارخانه تولید کمپوست به همراه لودر با راننده

 سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره  1008 - 1717 مورخه 1397/04/20هیئت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به  برگزاری مناقصه واگذاری انجام خدمات حمل پسماندهاي شهري با دستگاههاي سمي تريلر به همراه کشنده (به تعداد حداقل دوازده دستگاه) از سایت میانی میدان آذربایجان  به مقصد کارخانه پردازش زباله و تولید کمپوست واقع در کیلومتر حدود 17 جاده اسپیران و مجتمع لندفیل شهر تبریز در کیلومترحدود 13جاده اسپيران و به همراه لودر با راننده به صورت تمام وقت ، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه بمدت  یک سال شمسی اقدام نمايد. میانگین تناژ حمل پسماندها 830 تن در روز و مبلغ کل برآورد اولیه یک ساله 25/414/475/500ریال (بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزارو پانصد ریال) و به ازای حمل هرتن پسماند موضوع مناقصه مبلغ 83/890 ریال(هشتاد و سه هزار و هشتصد و نود ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/270/723/775ریال (یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ريال) می باشد.
لذا کليه شرکتهای حائز شرايط می توانند از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1397/05/13 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس تبريز - ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند.شماره تماس:32613831-041
پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 1397/05/13 در کمیسیون مناقصه در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد.کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد ومدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده وتسلیم نمایند.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


آلبوم تصاویرآگهی مناقصه خدمات حمل پسماندهای شهری

واحد ارجاع دهنده سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
PDF چاپ چاپ