شنبه 18 ارديبهشت 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 20 خرداد 1397     |     کد : 1177

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 97 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 97  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
 
ردیف نام پروژه مبلغ برآورد سپرده شرکت در مناقصه دارای پایه
1  
درزگیری جاده تهران، شهرک باغمیشه و سطح منطقه
000/000/000/2 ريال 000/000/100 ريال حداقل پایه 5 راه و ترابری
2 درزگیری در معابر رشدیه، الهیه، ولی امر و سطح منطقه 000/000/000/2 ريال 000/000/100 ريال حداقل پایه 5 راه و ترابری
3 اجرای باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران فاز 1 000/000/000/3 ريال 000/000/150 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
4 اجرای باند کندرو ضلع جنوبی جاده تهران فاز 2 000/000/000/3 ريال 000/000/150 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
5 اجرای عملیات جدول گذاری و کفسازی اتصال میدان C1 رشدیه به ولی امر 000/000/500/4 ريال 000/000/225 ريال حداقل پایه 5 ابنیه یا راه و ترابری
 
 
1 ) لذا از شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از تاریخ 24/03/97 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 مراجعه نمایند .
2 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 13:30 ظهر روز چهارشنبه مورخه 06/04/1397 بوده(اسناد مناقصه را به دبیرخانه شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 تحویل دهید) و پیشنهادات واصله راس ساعت 14:30 ظهر روز چهارشنبه مورخه 06/04/1397 در کمیسیون مناقصه شهرداری مرکز مفتوح و قرائت خواهد شد .
3 ) شهرداری در رد و قبول پبشنهادات مختار است .
4 ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
6 ) هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
7 ) سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی  WWW.M5.Tabriz.ir    مندرج است .        
هوشیار
شهردار منطقه پنج
 
 


PDF چاپ چاپ