جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 28 خرداد 1397     |     کد : 1174

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد لذا داوطلبین می توانند از تاريخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خيابان آذربایجان – جنب اداره کارو امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پيشنهادات خود را لغايت ساعت 30/13  روز دوشنبه  مورخه 11/4/97  به دبيرخانه منطقه تحویل نمایند :
 
1-لکه گیری و آسفالت ضلع شمالی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/000/4ریال و سپرده شرکت در مناقصه 000/000/200ریال
2-لکه گیری و آسفالت ضلع جنوبی چایکنار بابرآورد اولیه 000/000/000/4ریال و سپرده شرکت در مناقصه 000/000/200ریال
3-لکه گیری و آسفالت ضلع غربی بلوار آذربایجان بابرآورد اولیه 000/000/000/4 ریال و سپرده شرکت درمناقصه 000/000/200 ریال
4-اجرای جدول و زیر سازی مسیر گشایی 18 متری فیضیه تا نظام پزشکی با برآورد اولیه 000/000/300/3 ریال و سپرده شرکت در مناقصه 000/000/165 ریال
5-جدول گذاری محلات ضلع شمالی چایکنار با برآورد اولیه 000/000/000/2ریال و سپرده شرکت درمناقصه000/000/100ریال
 
  • تاريخ تشکيل کميسيون معاملات و قرائت پيشنهادها ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخه 11/4/97   در اتاق جلسات ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
  • شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد.
  • کل هزينه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
اکبر امجدی
شهردار منطقه چهار تبریز
 


PDF چاپ چاپ