دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397     |     کد : 1172

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز

سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10/7159 مورخه 10/12/96 هیئت مدیره محترم سازمان، اموال اسقاطی خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند،

سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10/7159 مورخه  10/12/96 هیئت مدیره محترم سازمان، اموال اسقاطی خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، متقاضیان می توانند جهت بازدید، کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ 000/500 ریال به حساب شماره 518800446206 بانک سپه در وجه سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز واریز و در اوقات اداری از روز سه شنبه مورخه 29/03/97  تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 11/04/97  به آدرس خیابان آذربایجان ،میدان آذربایجان، جنب ترمینال شمالغرب ،سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز به مدیریت امور قراردادها مراجعه. و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه   مورخه 11/04/97 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید اخذ نمایند. – کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب/صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند، بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد. – به پیشنهادهای فاقد امضاء – مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.- به پیشنهادات فاقد سپرده – ضمانت بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. -  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. ضمناً کلیه پاکتها رأس ساعت 14:45 روز دوشنبه  مورخه 11/04/97 در دفتر مدیر عامل سازمان بازگشایی خواهد شد. ضمناً سازمان در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده خواهد بود.
ردیف شرح مقدار تقریبی ردیف شرح مقدار تقریبی
1 ضایعات آهن سبک 150 تن 7 موتور دستگاه آسانسور ( حدوداً 200 کیلوگرم ) 200 کیلوگرم
2 ضایعات آهن سنگین 160 تن 8 مانیتور قدیمی–کیبرد–کیس–پرینتر–دستگاه کپی(کلاً غیر قابل استفاده) یکجا
3 ضایعات لوازم خودرو ( چدنی و آهنی ) 1 تن 9 آلومینیوم قراضه عمدتاً سخت 500 کیلوگرم
4 ضایعات پلاستیک (اکثراً پلاستیک ضخیم) 5 تن 10 کابل روکشدار عمدتاً نازک 500 کیلوگرم
5 روغن سوخته 11 تن 11 چدن 3 تن
6 بشکه خالی فلزی 100 عدد 12 نمک پاش بزرگ 1 عدد- نمک پاش کوچک 6 عدد – اتاق زباله کش 1 عدد کاملاً اسکلت و بدون موتور و تجهیزات منصوبه 5/17 تن
 
توضیح اینکه هر یک از ردیف های آگهی فوق به صورت یک بسته بوده و شرکت کنندگان محترم برای تمامی اقلام مندرج در هر ردیف یک قیمت پیشنهادی ارائه خواهند نمود. ح 12/3
زبردست
مدير عامل
 
 


PDF چاپ چاپ