جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 31 خرداد 1397     |     کد : 1170

آگهي تجدید مناقصه عمومي

آگهي تجدید مناقصه عمومي شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بنـدی مرتبط از سازمـان مدیریت و برنامه ریـزی می باشند به پیمـان واگذار نمايـد.

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بنـدی مرتبط از سازمـان مدیریت و برنامه ریـزی می باشند به پیمـان واگذار نمايـد. لذا شرکت هـای متقاضـی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/000/300 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی به همراه رتبه بندی بروز و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.
رديف نام پـروژه برآورد اولیه
(به ريال)
سپرده شرکت در مناقصه (به ريال) دارای حداقل رتبه
(پایه 5)
1 آسفالت لکه گیری فاز 1 در محدوده زعفرانیه، میرداماد، شهیدپیشقدم، ویلاشهر، مارالان و سایر محل های سطح منطقه (تجدید) -/000/000/700/2 -/000/000/135 در رشته
راه و ترابری
2 آسفالت لکه گیری فاز 2 در محدوده ائل گلی، سهند، فردوس، شهیدیاغچیان و سایر محل های سطح منطقه (تجدید) -/000/000/700/2 -/000/000/135 در رشته
راه و ترابری
 
  1. آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 30/13 روز چهارشنبه مورّخه 13/04/97 بوده و پيشنهادات رأس ساعت 30/14 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.
  2. به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.
  3. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.
  4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.
  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد. 
باقر خوشنواز
شهردار منطقه 2 تبریز


PDF چاپ چاپ