جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 4 تير 1397     |     کد : 1167

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره 24/4440/9-31/2/97 تعدادی بوفه و پارکینگ بشرح زیر از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال به اجاره واگذار نماید


شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره 24/4440/9-31/2/97 تعدادی بوفه و پارکینگ بشرح زیر از طریق مزایده عمومی بمدت یکسال به اجاره واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قرارداد منطقه چهار تبریز واقع در خیابان آذربایجان مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 30/13 روز یکشنبه مورخه 17/4/97 به دبیرخانه منطقه چهار تبریز تحویل نمایند.
  1. بوفه  پارک بانوان آنا با مبلغ سالانه 000/000/48 ریال و سپرده 000/400/2 ریال
  2. بوفه پارک بانوان بهار با مبلغ سالانه 000/400/50 ریال و سپرده 000/600/2 ریال
  3. بوفه پارک بزرگ با مبلغ سالانه 000/400/56 ریال و سپرده 000/900/2 ریال
  4. پارکینگ طبقه زیرزمین پاساژ همشهری با مبلغ سالانه 000/000/980/1 ریال و سپرده 000/000/99 ریال
  5. پارکینگ آذربایجان با مبلغ پایه 000/000/440/1 ریال و سپرده 000/000/72 ریال
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
- کل هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد.
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده  در اسناد مزایده مندرج است.
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادها ساعت 30/14 روز  یکشنبه مورخه 17/4/97 در اتاق جلسه ساختمان جدیدالاحداث شهرداری تبریز می باشد.
 

 
اکبر امجدي
شهردار منطقه چهار  تبریز
 


PDF چاپ چاپ