دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 2 تير 1397     |     کد : 1165

مزایده اموال اسقاطی

مزایده عمومی

سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان به شماره 7159/10 مورخه 96/12/10 اموال اسقاطی خود به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی کتبی به فروش برساند.

سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره  محترم سازمان  به شماره 7159/10 مورخه 96/12/10 تاموال اسقاطی خود به شرح ذیل را از طریق مزایده  عمومی کتبی به فروش برساند . لذا علاقمندان و متقاضیان میتوانند همه روزه در اوقات اداری از تاریخ 97/03/29 لغایت 97/04/11 جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده  به مدیریت امور قراردادها مراجعه نمایند ضمنا متقاضیان می بایست  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/04/11 پاکت های شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
هزینه درج آگهی ها بر عهده برندگان مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.


آلبوم تصاویرمزایده عمومی

واحد ارجاع دهنده سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ