چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 2 خرداد 1397     |     کد : 1157

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( دارای حداقل رتبه پایه پنچ در رشته های راه وترابری یا ساختمان باشند) به پیمان واگذار نماید.

شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه ،پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط ازمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( دارای حداقل رتبه پایه پنچ در رشته های راه وترابری یا ساختمان باشند) به پیمان واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشرآگهی جهت اخذ اسناد مناقصه واطلاع ازشرایط آن دروقت اداری وپس از واریز مبلغ 500.000 ريال بابت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب100786706498 جاری درآمد منطقه و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به شماره 1006134968 نزد شعبات بانک شهر به نام شهرداری منطقه 7 و با دردست داشتن اصل فیش بانکی و رتبه بندی به روز و اساسنامه و آخرین تصمیمات شرکت به واحد امورقرارداد شهرداری منطقه،واقع درجاده تبریزآذرشهر،پل تراکتورسازی،اول خیابان35متری شهرک اندیشه،ساختمان شهرداری منطقه7،طبقه همکف مراجعه نمایند.
 
            توضیحات :
  1. مهلت خرید اسناد مناقصه از تاریخ 2 /3/97  تا ساعت 30/13روز شنبه مورخه 12/3/97 خواهد بود.
  2. آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت تا ساعت 30/13روز شنبه مورخه 12/3/97 می باشد.
  3. تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه و بازگشایی وقرائت پیشنهادات قیمت راس ساعت 15:30روز شنبه مورخه 12/3/97 درمحل سالن جلسه ساختمان شهرداری تبریزخواهد بود.
  4. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.
  5. برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.
  6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.
  7. هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
  8. به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  9. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
  10. ضمنا"سایراطلاعات وتوضیحات لازم درفرم شرایط شرکت درمناقصه ودرسایت اینترنتی www.M7tabriz. irمندرج می باشد./
 
ردیف عنوان ومحل اجرای پروژه مبلغ برآورد اولیه
 (به ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال) براساس فهرست بهاء
(سال 1397)
1 لکه گیری پخش آسفالت دستی معابر خلجان،کجوار و سطح منطقه
شامل: شهرک رازی)کوی فروردین،اردیبهشت- جلالیه)کوی لقمان حکیم رسالت)کوی اقبال آذر
000/000/000/2 000/000/100 ابنیه  و راه وباند
2 لکه گیری پخش آسفالت دستی معابرشهرک رازی،رسالت،لاله وسطح منطقه شامل: شهرک نور
کوچه های نور شمالی- لاله)خیابان 35متری لاله آخماقیه)خیابان ابوذر،کوی شهریار
000/000/000/2 000/000/100 ابنیه  و راه وباند
3 اجرای پروژه عملیات تامین اکیپ بنائی کارهای عمرانی درسطح منطقه 000/000/100/1 000/000/55 ابنیه 
 
علی یوسف زاد فرخی- شهردار منطقه 7


مدیریت سایت