جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397     |     کد : 1155

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، تعدادی بوفه و جای بوفه و امتیاز ایاب وذهاب مسافرین ورودی عینالی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان در نظر دارد، تعدادی بوفه و جای بوفه و امتیاز ایاب وذهاب مسافرین ورودی عینالی را طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .
                                                                             
ردیف عنوان مزایده
 
 
قیمت پایه سال اول
 
قیمت پایه سال دوم قیمت پایه سال سوم جمع قیمت پایه(ریال)
 
مبلغ سپرده(ریال)
1 اجاره یکباب بوفه در پارک ائل داغی-جنب انبار 000/000/160 000/00/196 000/000/212 000/000/568 000/400/28
2 اجاره یکباب بوفه سنگی در اول پیاده راه ایده لو 000/000/176 000/000/192 000/000/208 000/000/576 000/800/28
3 اجاره یکباب بوفه به شکل قوری 000/000/176 000/000/192 000/000/208 000/000/576 000/800/28
4 اجاره یکباب بوفه در بوستان ربع رشیدی 000/000/144 000/000/176 000/000/192 000/000/512 000/600/25
5 اجاره جای بوفه شماره 1 000/000/480 000/000/528 000/000/576 000/000/584/1 000/200/79
6 اجاره جای بوفه شماره 2 000/000/200 000/000/220 000/000/240 000/000/660 000/000/33
7 اجاره جای بوفه شماره 3 000/000/200 000/000/220 000/000/240 000/000/660 000/000/33
8 اجاره جای بوفه شماره 4 000/000/160 000/000/176 000/000/192 000/000/528 000/400/26
9 اجاره جای بوفه شماره 5 000/000/180 000/000/208 000/000/226 000/000/614 000/700/30
10 اجاره امتیاز ایاب وذهاب مسافرین ورودی عینالی 000/000/500 - - - 000/000/25
 
 
شرایط مزایده : 
  1. شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
 
2- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ 7/3/1397 لغایت ساعت 30/13 روز شنبه مورخه 19/3/1397 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
3-شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
9- کلیه پیشنهادها راس ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 19/3/1397 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است .
 
            فیروزیان
          مديرعامل سازمان توسعه عمران عون بن علی
 


PDF چاپ چاپ