دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 8 خرداد 1397     |     کد : 1154

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی سرویس های بهداشتی مناطق شهرداری تبریز و فضای سبز ائل گلی به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

         سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی سرویس های بهداشتی مناطق شهرداری تبریز و فضای سبز ائل گلی به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت ظرفیت و پایه لازم مندرج در شرایط آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 22/3/97 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز چهارشنبه  مورخه 23/3/97 راس ساعت 12 در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز بازگشایی و سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                   علی مدبر خاک نژاد
                                                                                                                مدير عامل
 
 
 
 
 
 
 
 
شهرداري منطقه 2 شماره حساب : 1002099087194 بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 نگهداري سرويسهاي بهداشتي سطح منطقه الف 407/103/394/3 000/000/170 همه پایه ها
 
 
شهرداري منطقه 4 شماره حساب :  1006135056 بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 نگهداري سرويس هاي بهداشتي (الف) 593/707/405/7 000/000/371 همه پایه ها
2 نگهداري سرويس هاي بهداشتي (ب) 899/959/257/7 000/000/363 همه پایه ها
 
 
شهرداري  منطقه 5 شماره حساب : 1002146966 بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 تجهيز و نگهداري سرويس هاي  بهداشتي سطح منطقه 920/146/949/5 000/000/298 همه پایه ها
 
 
شهرداري منطقه 6 شماره حساب : 100785143073 – بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 حفظ و نگهداري سرويسهاي بهداشتي در سطح منطقه 490/314/494/3 000/000/175 همه پایه ها
 
 
شهرداري منطقه 7 شماره حساب : 100786706498 بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 نگهداري سرويسهاي بهداشتي در سطح منطقه ناحیه8 000/000/355/5 000/000/268 همه پایه ها
2 نگهداري سرويسهاي بهداشتي در سطح منطقه ناحیه9 000/000/192/6 000/000/310 همه پایه ها
3 نگهداري سرويسهاي بهداشتي در سطح منطقه ناحیه10 000/000/680/4 000/000/234 همه پایه ها
 
 
شهرداري منطقه 8 شماره حساب :1006265044 بانک شهر – شعبه اطباء
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه  
1 تجهيز ونگهداري سرويس هاي بهداشتي واقع در پارک هاي(باغ فجر-خاقاني-فدک ومسجد جامع) 483/866/394/1 000/000/70 همه پایه ها  
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه  
1 نگهداري سرويس هاي بهداشتي منطقه 10 شامل (پارکهاي مقبره الشعراء، قائم مقام، آزادگان، شقايق، ميلاد، ارم وآبشار) 051/733/981/1 000/000/100 همه پایه ها
             
 
 
شهرداري منطقه 10 شماره حساب :1001828072568
 
 
پارک ائل گولی شماره حساب : 100804143518 بانک شهر
 
 
ردیف نام پروژه برآورد اوليه (ريال) سپرده شرکت در مناقصه (ريال) پايه
1 احداث و نگهداری ناحیه بادامزار ائل گولی -/919/221/788/6 -/000/000/340 و2و31
2 احداث و نگهداری ناحیه تپه قدیم ائل گولی -/067/081/176/7 -/000/000/359 1و2و3
3 نگهداری ناحیه الف  سرویسهای بهداشتی ائل گولی -/419/546/203/4 -/000/000/211 همه پایه ها
4 نگهداری ناحیه ب  سرویسهای بهداشتی ائل گولی -/517/414/507/4 -/000/000/226 همه پایه ها
 


PDF چاپ چاپ