جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 10 خرداد 1397     |     کد : 1151

آگهی مزایده

آگهی مزایده شهرداری منطقه 3 تبریز

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه محل های زیر را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه محل های زیر را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی ما بین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.
ردیف محل اجاره قیمت پایه کارشناسی/ اجاره بهاء ماهانه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)
1 آمفی تئاتر دکتر مبین در انتهای خیابان ملت (دو سالانه) -/93.333.333 -/112.000.000
2 بوفه ساختمان اداری منطقه 3 (سالانه) -/12.500.000 -/7.500.000
3 فتوکپی ساختمان اداری منطقه 3 (سالانه) -/11.500.000 -/6.900.000
 
 
توضیحات :
  1. شرکت کنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.
  2. شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده  می باشد.
  3. در صورت عدم آمادگی  نفر اول یا دوم برای عقد قرارداد با حق تقدم به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  4. آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز سه شنبه مورخه 97.3.22 به دبیرخانه ساختمان شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین تقطع رسالت و چهارراه لاله می باشد.
  5. شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
  6. تاریخ بازگشائی پیشنهادات واصله و محل آن  ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخه 97.3.22 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
  7. سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مزایده ذکر شده است.
 
                                                                             مرتضی موحدنیا
                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز
 


PDF چاپ چاپ