جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 17 خرداد 1397     |     کد : 1150

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی ما بین رسالت و چهارراه لاله ساختمان اداری شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) پایه
1 لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی زمزم، مارالان، طالقانی، اسلامشهر و سطح منطقه -/3.000.000.000 -/150.000.000 پایه 5 رشته راه و ترابری به همراه تاییدیه سامانه ساجا
2 لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی شهرک طالقانی، ابوذر، 15 خرداد، الهیه، لاله و سطح منطقه -/3.000.000.000 -/150.000.000 پایه 5 رشته راه و ترابری به همراه تاییدیه سامانه ساجا
3 پیاده روسازی و ترمیم کف های آخر خیابان حافظ و سطح منطقه 3 -/2.000.000.000 -/100.000.000 پایه 5 رشته راه و ترابری و یا ابنیه و ساختمان به همراه تاییدیه سامانه ساجا
4 تکمیل نواقص باغ امامی واقع در خیابان پاستور -/3.000.000.000 -/150.000.000 پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان به همراه تاییدیه سامانه ساجا
5 پیاده روسازی و ترمیم کف خیابان های پاستور، قطران، 17 شهریور قدیم، سلیمان خاطر، انتظام، باغشمال، مارالان و سطح منطقه 3 -/2.000.000.000 -/100.000.000 پایه 5 رشته راه و ترابری و یا ابنیه و ساختمان  به همراه تاییدیه سامانه ساجا
 
 
توضیحات :
  1. برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
  2. شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.
  3. هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  4. آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز دوشنبه مورخه 97.3.28  به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.
  5. شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
  6. تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخه 97.3.28 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
  7. سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.
                                                                             مرتضی موحدنیا
                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز
 


PDF چاپ چاپ