جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397     |     کد : 1135

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي شهرداري منطقه 2 تبريز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بنـدی مرتبط از سازمـان مدیریت و برنامه ریـزی می باشند به پیمـان واگذار نمايـد.

     شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بنـدی مرتبط از سازمـان مدیریت و برنامه ریـزی می باشند به پیمـان واگذار نمايـد. لذا شرکت هـای متقاضـی می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه پس از واریز مبلغ -/000/300 ريال بابت خرید اسناد به حساب 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن به نام شهرداری منطقه 2 تبریز، با در دست داشتن اصل فیش واریزی به همراه رتبه بندی بروز و معرفی نامه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

رديف

نام پـروژه

برآورد اولیه

(به ريال)

سپرده شرکت در مناقصه (به ريال)

دارای حداقل رتبه

(پایه 5)

1

خدمات محله ای فاز 1 معابر و کوچه های فرعی زعفرانیه، شهیدپیشقدم، ویلاشهر، مارالان و سایر محل های سطح منطقه

-/000/000/000/4

-/000/000/200

در رشته ساختمان و ابنیه یا راه و ترابری

2

خدمات محله ای فاز 2 ائل گلی، سهند، فردوس، شهیدیاغچیان و سایر محل های سطح منطقه

-/000/000/000/4

-/000/000/200

در رشته ساختمان و ابنیه یا راه و ترابری

3

خدمات محله ای فاز 3 گلشهر، پرواز، ولیعصر جنوبی، دروازه تهران و سایر محل های سطح منطقه

-/000/000/000/4

-/000/000/200

در رشته ساختمان و ابنیه یا راه و ترابری

1)    آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 30/13 روز دوشنبه مورّخه 07/03/97 بوده و پيشنهادات رأس ساعت 30/14 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی مفتوح و قرائت خواهد شد.

2)    به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهدشد.

3)    بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهادات، به منزلۀ قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

4)    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ها خواهد بود.

5)    ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.


 

باقر خوشنواز

شهردار منطقه 2 تبریز


PDF چاپ چاپ