دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397     |     کد : 1134

آگهي مزایده کتبی

آگهي مزایده کتبی خودروهای سبک و سنگین سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز

سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت مديره محترم سازمان به شماره 10/6528 مورخه 02/11/96، تعدادی از خودروهای سبک و سنگین خود را از طریق مزایده عمومی کتبی به فـروش برسـاند.

سازمان خدمات موتوري شهرداري تبريز در نظر دارد به استناد مصوبه هيئت مديره محترم سازمان به شماره 10/6528 مورخه 02/11/96، تعدادی از خودروهای سبک و سنگین خود را از طریق مزایده عمومی کتبی به فـروش برسـاند. لذا علاقمندان ميتوانند همه روزه از تاریخ 29/02/97 لغايت 09/03/97 جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده به مدیریت امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 09/03/97 پاکت های شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده و رسید دریافت نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس وب سایت  سازمان  WWW.motori.Tabriz. Ir مراجعه نمایند. رویت ماشین آلات مورد مزایده در مهلت مقرر و در محل سازمان امکان پذیر می باشد.

هزینه درج آگهی ها به عهده برندگان مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

لازم به ذکر است در مقابل فروش خودروها وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال، مالیات و ارزش افزوده و ... به عهدة برنده مزایده می باشد.

تاريخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت 45/14 روز چهارشنبه مورخه 09/03/97 خواهد بود.ح 18/2

 

زبردست

مدير عامـل


PDF چاپ چاپ