جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : جمعه 29 تير 1397     |     کد : 1128

اصلاحیه آگهی مزایده

اصلاحیه آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز

پیرو آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز چاپ شده به مورخه 11/2/1397 در روزنامه رسمی کشور بدینوسیله موارد ذیل اصلاح و اضافه می گردد:

پیرو آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز چاپ شده به مورخه 11/2/1397 در روزنامه رسمی کشور بدینوسیله موارد ذیل اصلاح و اضافه می گردد:

1-  ردیف 46 منطقه 9 واحد غربی 78 طبقه 8-مجتمع مسکونی الماس خاوران به مساحت 83/97 مترمربع و تراس به مساحت 22/2 مترمربع و انباری به مساحت 64/2 مترمربع می باشد و به ارزش کلی به مبلغ 1907000000 ریال و سپرده 95350000 ریال صحیح می باشد..

2-  ردیف 48 منطقه 9 واحد جنوب غربی 80 طبقه 8 مجتمع مسکونی الماس خاوران به مساحت 70/141 مترمربع و تراس به مساحت 53/3 مترمربع و انباری به مساحت 50/3 مترمربع می باشد و به ارزش کلی به مبلغ 2770000000 ریال و سپرده 138500000 ریال صحیح می باشد

3-  ردیف 12 منطقه یک به مساحت 57/22 مترمربع و به ارزش کلی 1038220000 ریال و مبلغ سپرده 51911000 ریال صحیح می باشد.

4-  ردیف 10 سازمان موتوری مربوط به باغمیشه (نیاوران- قطعه 105) به مساحت 63/724 متر مربع  و به ارزش کلی 3985465000  و سپرده 199273500 ریال صحیح می باشد.

5-  ردیف 21 سازمان موتوری مربوط به مغازه شماره 56 طبقه اول پاساژ اسبقی به قیمت کلی 811620000 ریال و سپرده 40581000 ریال صحیح
می باشد.

6-  ردیف 13 مربوط به سازمان ورزش به آدرس ولی عصر خیابان توانیر شمالی -10 متری مجاهد- طبقه دوم- دارای پارکینگ و انباری صحیح
می باشد.

7-  ردیف دوم و سوم منطقه 3 مربوط به آپارتمان برج ستاره و قطعه زمین 10000 متری از مزایده حذف می گردد.

8-  مغازه های سرقفلی 1 و 7 زیرزمین و 5 و 6 و 16 طبقه­ی اوّل پاساژ امیرحسین محمدی از لیست املاک مزایده منطقه 8 حذف می گردد.

9-  جدول سازمان پارک ها به دلیل جایدهی در جدول سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهرداری تبریز حذف می گردد.

10-    ردیف 16 منطقه 6 مربوط به قطعه شماره 79 به مبلغ سپرده   25200000 ریال صحیح می باشد.

11-   ردیف 20 منطقه 6 مربوط به قطعه شماره 83 به مبلغ سپرده   25920000 ریال صحیح می باشد.

12-   مابقی املاک مورد مزایده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز به پیوست جدول ذیل اصلاح می گردد.

13-   در بند 4 شرایط شرکت در مزایده مربوط به منطقه 9 ردیف های 1 تا 66 به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد به صورت اقساط 12 ماهه خواهد بود.

14-   مابقی املاک مورد مزایده شهرداری منطقه 5  که از قلم افتاده است به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد.

15-   جدول مربوط به شهرداری منطقه 10 به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد.

16-   ردیف های 6 الی 23 منطقه 8 به پیوست جدول ذیل اصلاح می گردد.

17-   ضمناً شرکت کنندگان در مزایده جهت اخذ فرم پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه به تاریخ 31/2/1397 به دبیرخانه شهرداری تبریز مراجعه و تا ساعت 13 روز سه شنبه به تاریخ 1/3/1397 پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تبریز ارائه نمایند و تاریخ تشکیل کمیسیون رأس ساعت 15 روز سه شنبه به تاریخ 1/3/1397 در اتاق جلسه­ی ساختمان مرکزی شهرداری تبریز می باشد.

شهرداری تبریز

 

 

شهرداری منطقه ده تبریز

ردیف

آدرس

پلاک ثبتی

کاربری

بخش

مساحت (مترمربع)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

میزان سپرده

1

خیابان شهید اصمعی ـ شماره بایگانی 1528

قولنامه­ای به صورت قرارداد واگذاری

تجاری

3 تبریز

28/23

-/000/360/861

43068000

2

خیابان شهید اصمعی ـ شماره بایگانی 1524

قولنامه­ای به صورت قرارداد واگذاری

تجاری

3 تبریز

28/33

-/000/360/231/1

61568000

3

خیابان شهید اصمعی ـ شماره بایگانی 1074

قولنامه­ای به صورت قرارداد واگذاری

تجاری

3 تبریز

67/14

000/790/542

27139500

4

برج رشدیه ـ طبقه پنجم سازه­ای ـ جنوب غربی ـ تیپ L1

42141/1

به صورت قرارداد واگذاری

مسکونی

9 تبریز

50/137

-/000/000/905/3

195250000

5

برج رشدیه ـ طبقه پنجم سازه­ای ـ شمال شرقی ـ تیپ K1

42141/1

به صورت قرارداد واگذاری

مسکونی

9 تبریز

164

-/000/600/657/4

232880000

6

برج رشدیه ـ طبقه پنجم سازه­ای ـ شمالی ـ تیپ S1

42141/1

به صورت قرارداد واگذاری

مسکونی

9 تبریز

140

-/000/000/ 200 / 4

210000000

7

برج رشدیه ـ طبقه پنجم سازه­ای ـ شرقی ـ تیپ L1

42141/1

به صورت قرارداد واگذاری

مسکونی

9 تبریز

140

-/000/000/200/4

210000000

8

قطعه زمین تجاری در ایده لو

4890/2

عرصه به صورت قرارداد واگذاری

زمین تجاری

3 تبریز

42/40

-/000/400/829/2

141470000

9

میدان شهید فهمیده رشدیه بالاتر از میدان سبز

قطعه شماره 12 از پلاک ثبتی 28909 مفروزی از 223067

عرصه به صورت قرارداد واگذاری

زمین تجاری

9 تبریز

86/2281

/000/000/093/114

5704650000

 

 

 

شهرداری منطقه هشت تبریز

ردیف

آدرس

پلاک ثبتی

کاربری

بخش

مساحت (مترمربع)

قیمت هر مترمربع (ریال)

قیمت کارشناسی کل (ریال)

میزان سپرده

6

پاساژ صدرا همکف با انبار زیرزمین ـ شماره 6

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

6 تبریز

94/13

-/000/000/250

-/000/000/50

4182000000

209100000

7

ورودی بازار صادقیه مغازه شماره 1

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

8 تبریز

5/13

-/000/000/350

4725000000

236250000

8

ورودی بازار صادقیه مغازه شماره 2

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

8 تبریز

14

-/000/000/350

4900000000

245000000

9

پاساژ امیرحسین محمدی زیرزمین ـ شماره 11

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

45/8

-/000/000/200

1690000000

84500000

10

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه اول ـ شماره 14

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

92/8

-/000/000/170

1516400000

75820000

11

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه اول ـ شماره 12

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

4/4

-/000/000/250

1100000000

55000000

12

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه اول ـ شماره 3

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

15

-/000/000/170

2550000000

127500000

13

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه دوم ـ شماره 7

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

1/10

-/000/000/140

1414000000

70700000

14

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه دوم ـ شماره 12

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

48/4

-/000/000/200

896000000

44800000

15

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه دوم ـ شماره 5

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

1/13

-/000/000/140

1834000000

91700000

16

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه دوم ـ شماره 16

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

61/11

-/000/000/140

1625400000

81270000

17

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه دوم ـ شماره 20

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

11

-/000/000/140

1540000000

77000000

18

پاساژ امیرحسین محمدی طبقه دوم ـ شماره 2

تجاری

سرقفلی به صورت قرارداد واگذاری

1 تبریز

36/14

-/000/000/140

2010400000

100520000

 

 

 

 

 

شهرداری منطقه پنج تبریز

ردیف

آدرس

کاربری

پلاک ثبتی

بخش

مساحت (مترمربع)

قیمت ارزیابی برای هر مترمربع(ریال)

قیمت کل

میزان سپرده

26

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 3

نه تبریز

62/42

-/000/000/40

1704800000

85240000

27

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 4

نه تبریز

06/46

-/000/000/40

1842400000

92120000

28

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 5

نه تبریز

39/46

-/000/000/40

1855600000

92780000

29

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 6

نه تبریز

82/45

-/000/000/40

1854400000

92720000

30

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 7

نه تبریز

95/43

-/000/000/40

1758000000

87900000

31

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 8

نه تبریز

84/191

-/000/000/34

6522560000

326128000

32

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 9

نه تبریز

35

-/000/000/40

1400000000

70000000

33

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 10

نه تبریز

35

-/000/000/41

1435000000

71750000

34

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 11

نه تبریز

35

-/000/000/41

1435000000

71750000

35

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه12

نه تبریز

35

-/000/000/40

1400000000

70000000

36

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 13

نه تبریز

35

-/000/000/40

1400000000

70000000

37

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه14

نه تبریز

35

-/000/000/40

1400000000

70000000

38

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه15

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

39

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه16

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

 

 

شهرداری منطقه پنج تبریز

ردیف

آدرس

کاربری

پلاک ثبتی

بخش

مساحت (مترمربع)

قیمت ارزیابی برای هر مترمربع(ریال)

قیمت کل

میزان سپرده

40

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه17

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

41

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه18

نه تبریز

30

-/000/000/41

1230000000

61500000

42

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه19

نه تبریز

30

-/000/000/43

1290000000

64500000

43

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه20

نه تبریز

30

-/000/000/42

1260000000

63000000

44

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه21

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

45

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه22

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

46

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه23

نه تبریز

76/126

-/000/000/41

5197160000

259858000

47

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه24

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

760000000

48

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه25

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

760000000

49

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه26

نه تبریز

30

-/000/000/41

1230000000

61500000

50

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 27

نه تبریز

30

-/000/000/41

1230000000

61500000

51

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 28

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

52

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 29

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

53

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه30

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

54

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه 31

نه تبریز

30

-/000/000/40

1200000000

60000000

55

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه32

نه تبریز

40

-/000/000/39

1560000000

78000000

56

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه33

نه تبریز

40

-/000/000/39

1560000000

78000000

57

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه34

نه تبریز

40

-/000/500/37

1500000000

75000000

58

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه35

نه تبریز

40

-/000/000/38

1520000000

76000000

59

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه36

نه تبریز

40

-/000/000/39

1560000000

78000000

60

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه37

نه تبریز

40

-/000/000/40

1600000000

80000000

61

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه38

نه تبریز

40

-/000/000/40

1600000000

80000000

62

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه39

نه تبریز

40

-/000/000/40

1600000000

80000000

63

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه40

نه تبریز

40

-/000/000/40

1600000000

80000000

64

مرزداران ـ اراضی دادگستری

تجاری

قطعه41

نه تبریز

32/87

-/000/000/40

3492800000

174640000

65

کوی زمرد

مسکونی

قطعه 1/44

نه تبریز

4/104

-/000/000/22

2296800000

114840000

66

جاده تهران شرکت کشت و کار

تجاری

قطعه 3

نه تبریز

7/531

-/000/000/75

39877500000

1993875000

67

جاده تهران شرکت کشت و کار

تجاری

قطعه 4

نه تبریز

5/542

-/000/000/75

40687500000

2034375000

 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

ردیف

آدرس

کاربری

پلاک ثبتی

بخش

مساحت (مترمربع)

قیمت کارشناسی برای هر مترمربع(ریال)

قیمت کل

میزان سپرده

1

طبقه اول مجتمع تجاری پالادیوم-مغازه 12

تجاری

25280/1

9 تبریز

39

100000000

3900000000

195000000

2

طبقه اول مجتمع تجاری پالادیوم- مغازه 21

تجاری

25280/1

9 تبریز

39

100000000

3900000000

195000000

3

طبقه اول مجتمع تجاری پالادیوم-مغازه 9

تجاری

25280/1

9 تبریز

34

120000000

4080000000

204000000

 

 


PDF چاپ چاپ