پنجشنبه 27 دي 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397     |     کد : 1113

آگهی مزایده

مزایده عمومی تعدادی از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی ، گلفروشی و تنقلاتی

به استناد مصوبه شماره 83/8765-20/12/96 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری تعدادی از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی ، گلفروشی و تنقلاتی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی برای هر کیوسک با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.

 
آگهی مزایده 
 
به استناد مصوبه شماره 8765/83 -96/12/20 هیأت مدیره سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری  شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری تعدادی  از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی ، گلفروشی  و تنقلاتی  را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی برای هر کیوسک  با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.
2. قیمت پایه هر کیوسک  براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که در اسناد مزایده ارایه خواهد شد.
3. مدت قبول پیشنهادات از روز شنبه مورخه 97/2/15 تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه  مورخه 97/2/27 
می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14/30 روز شنبه مورخه 97/2/29 مفتوح خواهد شد.
4. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
5. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
6. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
7 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد.  
8. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
9. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
      
       تاریخ انتشار : 97/2/15
 
 
 
جواد صدیقی - مدیرعامل 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز
 


فیروز سلمانپور