جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 28 فروردين 1397     |     کد : 1096

آگهی مزایده

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه بشماره 8.22966.5 مورخه 96.12.14 سالن های ورزشی آزادی و مشروطه و تالار (آمفی تئاتر) دکتر مبین را به شرح ذیل از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دو سالانه واگذار نماید.

لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی ما بین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.
 

ردیف

محل اجاره

قیمت پایه کارشناسی/ اجاره بهاء دو سالانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

سالن وزشی آزادی واقع در پارک بانوی مهر ( اول خیابان رسالت)

-/2.000.000.000

-/100.000.000

2

سالن ورزشی مشروطه ( واقع در پارک مشروطه)

-/1.950.000.000

-/97.500.000

3

تالار( آمفی تئاتر) دکتر مبین واقع در آخر خیابان ملت

-/2.800.000.000

-/140.000.000

 


توضیحات :

1)       شرکت کنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

2)       شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده  می باشد.

3)       در صورت عدم آمادگی  نفر اول تا دوم برای عقد قرارداد با حق تقدم به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)       آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گزار و محل آن تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 97.2.3  دبیرخانه ساختمان شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین تقطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 می باشد.

5)       شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)       تاریخ بازگشائی پیشنهادات واصله و محل آن از ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخه 97.2.3 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

7)       سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مزایده ذکر شده است.
 

 

                                                                             مرتضی موحدنیا

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

 


تاریخ چاپ: 97.1.23

روزنامه: مهد تمدن

 


 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ