جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 28 فروردين 1397     |     کد : 1095

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
 

 

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

رتبه

1

لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی زمزم، مارالان، طالقانی، اسلامشهر و سطح منطقه 3

-/3.000.000.000

-/150.000.000

پایه 5 راه و ترابری

2

لکه گیری و آسفالت خیابان ها و معابر فرعی حافظ، ارتش، باغشمال، 17 شهریور و سطح منطقه 3

-/3.000.000.000

-/150.000.000

پایه 5 راه و ترابری

3

اتصال خیابان 15 خرداد به کمربند میانی (زیرگذر خرمشهر)

-/9.000.000.000

-/450.000.000

پایه 5 راه و ترابری

 


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد..

2)       شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)       هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)       آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 97.2.10  به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)       شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)       تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز دوشنبه مورخه 97.2.10 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

7)       سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

8)      

                                                                             مرتضی موحدنیا

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

 


تاریخ چاپ: 97.1.29

روزنامه: ساقی


 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ