جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 14 فروردين 1397     |     کد : 1085

آگهی مزایده فروش مغازه

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 8564/76 مورخ 96/11/28 در نظر دارد املاک و مستغلات حق سرقفلی تعداد 9 باب واحدهای تجاری از پاساژ امیریه ی (2) واقع در چایکنار را که به سازمان زیباسازی واگذار شده است از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 8564/76 مورخ 96/11/28 در نظر دارد املاک و مستغلات حق سرقفلی تعداد 9 باب واحدهای تجاری از پاساژ امیریه ی (2) واقع در چایکنار را که به سازمان زیباسازی واگذار شده است از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمت این املاک به شرح جدول ذیل می باشد: 
 

ردیف

نام ملک

مساحت ملک

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

مغازه شماره 38 طبقه همکف

به مساحت 19/69

با کاربری تجاری به مبلغ 990/000/000

49/500/000

2

مغازه شماره 2 طبقه همکف

به مساحت 10/79

با کاربری تجاری به مبلغ 650/000/000

32/500/000

3

مغازه شماره 32 طبقه اول

به مساحت 19/4

با کاربری تجاری به مبلغ 730/000/000

36/500/000

4

مغازه شماره 3 طبقه اول

به مساحت 18/42

با کاربری تجاری به مبلغ 750/000/000

37/500/000

5

مغازه شماره 2 طبقه اول

به مساحت 13/33

با کاربری تجاری به مبلغ 600/000/000

30/000/000

6

مغازه شماره 4 طبقه اول

به مساحت 19/6

با کاربری تجاری به مبلغ 790/000/000

39/500/000

7

مغازه شماره 39 طبقه همکف

به مساحت 19/69

با کاربری تجاری به مبلغ 990/000/000

49/500/000

8

مغازه شماره 11 طبقه همکف

به مساحت 20/10

با کاربری تجاری به مبلغ 1/080/000/000

54/000/000

9

مغازه شماره 9 طبقه همکف

به مساحت 20/17

با کاربری تجاری به مبلغ 1/080/000/000

54/000/000


 
 
1) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
2( مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 13  روز یکشنبه مورخ  1397/01/19 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
3) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
4) هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
5( نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
6( سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
                                                                      
 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ